Вступ PhD

Кафедра автоматизації хімічних виробництв проводить підготовку докторів філософії (PhD) зі спеціальності

151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології


Прийом документів до аспірантури відбудеться:

з 20 серпня 2019 року по 23 серпня 2019 року та

з 27 серпня 2019 року по 29 серпня 2019 року

з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

Детальные на: http://aspirantura.kpi.ua


Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 1. заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи ;
 2. анкета + фото 4х6 (1шт., приклеїти);
 3. копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання, та копія додатку до нього;
 4. копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 5. витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 6. дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 7. список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 8. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 9. ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 10. паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 11. 30 аркушів паперу (формат А4);
 12. реєстраційна інформація в форматі MS Excel (завантажити зразок) надсилається електронною поштою до подачі документів на адресу aspirantura@kpi.ua).

Звертаємо Вашу увагу, що до переліку документів, які подають вступники до
аспірантури у 2019 році, внесений витяг з протоколу засідання кафедри (наукового семінару), де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника.

Заслуховування презентацій дослідницьких пропозицій вступників
до аспірантури у поточному році будуть проведені  на засіданнях кафедр У ТРАВНІ- ЧЕРВНІ (НЕ ПІЗНІШЕ 08 ЧЕРВНЯ)


Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 1. вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 2. особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
 3. вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

 1. додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 2. іноземна мова;
 3. спеціальність.

Детальну інформацію про документи та особливості прийому можна отримати у відділі аспірантури або звернутися на кафедру.


Теми вступникам до аспірантури

Програма фахового випробування PhD

Програма додаткового фахового випробування PhD