ВОСЬМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВОСЬМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ
КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

2014

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 3-4 грудня 2014 року у м. Києві.

Видання містить тези доповідей Восьмої науково-практичної конференції студентів і магістрантів Інженерно-хімічного факультету Національного техніч-ного університету України «Київський політехнічний інститут».

На даній конференції було розгянуто такі теми:

До 100-ліття з дня народження професора Ладієва Ростислава Яковича

1. Сімонов А. Ю., Ярощук Л. Д. Система керування окисненням аміаку в контактному апараті

2. Бородін В. І., Ярощук Л. Д. Визначення структури системи автоматизації колони синтезу аміаку

3. Носов А. О., Кваско М. З., Миленький В. В. Керування процесом випарювання у випарному апараті як двомірним об’єктом

4. Гуза К. М., Козаневич З. Я., Ярощук Л. Д. Математична модель процесу абсорбції в скрубері у виробництві ацетилену

5. Олійник С. В., Козаневич З. Я. Математична модель випарника етилбензолу у виробництві стиролу

6. Арсенічев А. Л., Цапар В. С. Дослідження показників якості скломаси у процесі скловаріння

7. Коновалова А. С., Косогіна І. В. Автоматизація зворотноосмотичних мембран для потреб енергетичної галузі

8. Гладченко О. О., Ковалевський В. М. Модель промислового генератора ацетилену зі схемою завантаження карбіду у воду

9. Вавулін П. А., Бойко Т. В. Автоматизація розрахунку надійності складних технічних систем у режимі їх експлуатації

10. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Програмний інтерфейс до RS-485 для завантаження у прилад ІТМ-11 параметрів конфігурування із тренажера

11. Денисюк М. Ю., БезносикЮ. О. Математичне моделювання процесу гідрохлорування етину

12. Холодько І. І., БезносикЮ. А., Кирієнко П. І. Вплив складу каталізатора на активність процесу перетворення етанолу в 1,3-бутадієн

13. Комендант О. О., Ярощук Л. Д. Моделювання роботи виробництва мастил з контактором на базі MATHLAB SIMULINK

14. Жученко А. І., Черевко Л. С. Автоматизація процесу алкілування бензолу пропіленом у рідкій фазі

15. Жученко А. І., Остаповець О. Д. Автоматизація ректифікаційної колони у процесі очищення стиролу

16. Петрук М. О., Жураковський Я. Ю. Автоматизація процесу виробництва карбонових кислот окисненням парафіну

17. Жученко О. А., Кононенко А. Д. Система керування тепловим режимом випарника у процесі виробництва поліізобутилену

18. Довбня С. Ю., Жураковський Я. Ю. Регулюванн температури в теплообміннику підігріву розчину ацетальдегіду і оцтової кислоти

19. Безсінний Д. В., Бугаєва Л. М. Оцінка сталості виробництва із застосуванням методики життєвого циклу

20. Шабатин Д. І., Цапар В. С. Причини відхилення реальних реакторів від моделей РІЗ і РІВ

21. Піргач М. С., Жураковський Я. Ю., Носов А. О. Мокра частина папероробної машини як багатовимірний обʼєкт керування

22. Жученко А. І. Черьопкін Є. С. Врахування обмежень на параметри якості у побудові температурного графіка прогрівання паперового полотна

23. Ковалюк Д. О., Чубаров П. М. Система керування полімеризаційною колоною для виробництва різних марок продукту

24. Маховський Д. С., Миленький В. В. Автоматизація процесу покриття поверхні дротів гумою в екструзійному агрегаті у виробництві шин

25. Колесник М. В., Ладієва Л. Р. Синтез системи керування процесом гранулювання у псевдозрідженому шарі

26. Гуза К. М., Ярощук Л. Д. Система автоматичного регулювання процесу абсорбції у скрубері

27. Брох Д. В., Ярощук Л. Д. Задачі автоматизації у виробництві біодизеля

28. Жученко А. І., Міщенко К. Ю. Параметричний аналіз процесу випарювання як об’єкта керування кольоровістю цукрового соку

29. Піргач М. С., Жураковський Я. Ю., Носов А. О. Вимоги до системи автоматичного керування мокрою частиною папероробної машини

30. Жученко О. А., Сиз О. Р. Показники якості готової продукції у процесі екструзії полімерних матеріалів

31. Момотенко Д. О., Ладієва Л. Р. Математична модель адсорбції

32. Кривопишин Т. М., Ладієва Л. Р. Оптимальна робастна система керування реактором синтезу плаву карбаміду

33. Черніков О. А., Миленький В. В., Колпаков В. В. Експлуатація технологічних процесів виробництва мінеральних добрив у режимі зміни навантаження. Модуль тренінгу технологічного персоналу

34. Останін А. Д., БезносикЮ. О. Автоматизація компонування обладнання в цехах ангарного типу

35. Ладієва Л. Р., Ніколаєв К. В. Включення динамічного компенсатора у процес виробництва безводного фтороводню