Публікації за 2012-2016 роки

Згідно з рішенням Вченої ради університету від 30 червня 2016 року (протокол №8) старший викладач каф. АХВ Лукінюк Михайло Васильович, автор навчального посібника  «Контроль і керування хіміко-технологічнимии процесами» здобув першу премію та диплом першого ступеня конкурсу на здобуття премій НТУУ «КПІ» в 2016 році за кращі підручники, навчальні посібники, монографії.

Підручники та навчальних посібників з грифом МОН:

 1. Аналітичне конструювання дискретних реруляторів. А.І. Жученко, Л.Р. Ладієва, М.С. Піргач – К.: Аграр Медіа Груп, 2014 – 272 с.
 2. Основи проектування баз даних: навч. посіб. / А. І. Жученко, Л.Д. Ярощук. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 158 с.
 3. Лукінюк М. В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: У 2 кн. Книга 1. Методи та технічні засоби автоматичного контролю хіміко-тех­нологічних процесів [Текст] : навч. по­сіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Хімічна технологія та інженерія».  – К.: ІВЦ “Видавництво «По­літехніка»”, 2012. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 328–330. – 300 пр. – ISBN 978-966-622-530-9.
 4. Лукінюк М. В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: У 2 кн. Книга 2. Керування хіміко-технологічними процеса­ми [Текст] : навч. по­сіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Хімічна тех­нологія та ін­же­нерія».  – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2012. – 336 с. : іл. – Бі­б­лі­огр.: с. 330–331. – 300 пр. – ISBN 978-966-622-531-6.
 5. Кубрак А.І., Ситніков О.В., Жученко О.А.Замкнені та нелінійні  системи. Навчальний посібник. Київ «Політехніка» — 2012 Гриф «Рекоменндовано міністерством освіти і науки, молоді та спорту» надано 1.02.2012 – 260с
 6. Оцінювання параметрів та перевірка статистичних гіпотез. Теорія та практика роботи з  mathcad, matlab, ms excel : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» та споріднених їй / А. І. Жученко, Л. Д. Ярощук. — К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 156 с. : іл. — Бібліогр.: с. 152 – 154. — 200 пр.
 7. Основи надійності та живучості систем автоматики : навч. посіб. / Казак В.М., Аверіна Т.В. – К.: НАУ, 2013. – 184с.

Монографії:

 1. Жученко А. І., Коржик М. В., Кутузов С. В. Керування процесом графітації при виробництві електродної продукції : монографія. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 224 с. – 300 прим.
 2. Жученко А.І. Математичне моделювання та оптимальне керування випарними установками: навч. посібник. – К.: Хімджест, 2013 – 316 с.
 3. Голінко І.М. Моделювання та оптимізація систем керування: монографія / І.М. Голінко, А.І. Кубрак. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2012. -262с. – ISBN 978-617-608-034-3
 4. Щокін В.П., Голіков С.П., Кваско М.З., Чорний С.Г.  Моделювання складних процесів та систем в галузі автоматизації з використанням сучасних інформаційних технологій: Монографія. -К.: Центр учбової літератури, 2012. – 216с. – ISBN 978-611-01-0360-2

Електронні публікації:

 1. Ситніков О.В. Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму з дисципліни „Комп’ютерні технології та програмування -1” для студентів спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами” напряму „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси” – К. НТУУ КПІ, 2015 (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ №А10/15-34); гриф факультету (інституту); № протокола Ради 8; дата отримання грифу 28.09.2015
 2. Ситніков О.В. Інженерні методи дослідження систем керування-1. Перехідні характеристик об’єктів і систем Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Інженерні методи досліджень систем керування”, для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – К. НТУУ КПІ, 2015 (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ №А10/15-35); гриф факультету (інституту); № протокола Ради 8; дата отримання грифу 28.09.2015
 3. Ситніков О.В. Методи апроксимації. Об’єкти з розподіленими параметрами: Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Ідентифікація та моделювання” для студентів спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами” напряму „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси” – К. НТУУ КПІ, 2015 (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ №А10/15-33); гриф факультету (інституту); № протокола Ради 8; дата отримання грифу 28.09.2015
 4. Жученко А. І., Ладієва Л. Р., Черьопкін Є. С. Методичні вказівки до виконання лаботаторних робіт з дисципліни “Оптимізація техологічних процесів і систем управління” для студентів напрямку “Автоматизація та комп`ютені технології”. 51 с. гриф факультету (інституту); № протокола Ради 4; дата отримання грифу 27.04.2015
 5. Основи системного аналізу: Метод. вказівки до викон. лабор. робіт для студ. напр. „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Частина 1/ Уклад.: Я. Ю. Жураковський, Є. С. Черьопкін. – К. : НТУУ ”КПІ“, 2015. – 106 с. Гриф надано Вченою радою ІХФ №А 06/15-24; № протокола Ради 5; дата отримання грифу 25.05.2015
 6. Автоматизація виробничих процесів–2. Автоматизовані системи управління технологічними процесами: Метод. вказівки до практичних занять для студентів спеціальності „Обладнання лісового комплексу” / Уклад. М. С. Піргач, Я. Ю. Жураковський – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. – 78 С. Гриф надано Вченою радою ІХФ (Протокол № 4 від 27.04. 2015 р.) ІХФ № А 06/15-23; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 4; дата отримання грифу 27.04.2015
 7. Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації: Методичні вказівки до виконання контрольних і практичних робіт «Розрахунок дискретних систем керування» для студентів спеціальності ”Автоматизоване управління технологічними процесами”. / Уклад.: М. З. Кваско, Я. Ю. Жураковський. К.: НТУУ «КПІ», 2015 – 96 с. ІХФ № А 05/15-17.; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 2; дата отримання грифу 23.02.2015
 8. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні кредитного модуля «Програмування мовою С» курсу “Прикладне програмне забезпечення -1” для студентів напрямку підготовки “6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за денною формою навчання ” [Текст] / укладач, В. М. Ковалевський. // – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 25 с..; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 4; дата отримання грифу 27.04.2015
 9. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні кредитного модуля «Візуальне програмування прикладних програм» курсу “Прикладне програмне забезпечення -2” для студентів напрямку підготовки “6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за денною формою навчання ” [Текст] / укладач, В. М. Ковалевський. // – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 37 с..; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 4; дата отримання грифу 27.04.2015
 10. Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з кредитного модуля «Візуальне програмування прикладних програм» курсу “Прикладне програмне забезпечення – 2” для студентів напрямку підготовки “ 6.050202-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ” [Текст] / Укладач, В. М. Ковалевський, // – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 105 с. .; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 4; дата отримання грифу 27.04.2015
 11. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Математичні методи оптимізації”; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 3; дата отримання грифу 23.03.2015
 12. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Бази даних” для студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Уклад.: Л.Д.Ярощук. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 10 с., свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 05/15-15, 2015. – 10 с.; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 2; дата отримання грифу 23.02.2015
 13. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з кредитного модуля “Статистичні методи -1.Теорія оцінювання та статистичні гіпотези” для студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Уклад.: Л.Д. Ярощук. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 12 с., свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 05/15-14, 2015. – 12 с.
 14. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Математичні основи теорії керування – 1. Операторні методи і теорія ймовірностей” для напряму підготовки студентів: 6.050202- “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” / Уклад.: Д. О. Ковалюк, Л.Д. Ярощук. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 10 с., свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 05/15-13, 2015. – 29 с.; гриф факультету (інституту); № протоколу Ради 2; дата отримання грифу 23.02.2015
 15. Коржик М.В. Програмні засоби моделювання систем керування. Метод. вказівки до викон. робіт комп. практ. К.: НТУУ “КПІ”, 2012, 44 с. (електронний ресурс, 356 КВ, свідоцтво ІХФ № А 05/12-21)
 16. Коржик М.В. Програмовані логічні контролери. Метод. вказівки до викон. практ. К.: НТУУ “КПІ”, 2012, 77 с. (електронний ресурс, 1.25 МВ, свідоцтво ІХФ № А 05/12-22)
 17. Коржик М.В., О.А. Козачок  Апаратні засоби мікропроцесорних систем. Метод. вказівки до викон. робіт комп. практ. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012, 36 с. (електронний ресурс, 738 КВ, свідоцтво ІХФ № А 05/12-23)
 18. Кубрак А.І., Ситніков О.В., Методи апроксимації. Методичні вказівки до виконання  лабораторних робіт. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012, 77с. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ №А 05/12-14)
 19. Кубрак А.І., Ситніков О.В., Базові алгоритми числового аналізу. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012, 47 с. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ №А 05/12-15)
 20. Кубрак А.І., Ситніков О.В., Інтерполяція та згладжування Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012, 59 с. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ №А 05/12-13)
 21. Кубрак А.І., Ситніков О.В., Аналогові системи. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012, 34 с. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ №А 05/12-12)
 22. Ситніков О.В. Комп’ютерні технології та програмування -1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012, 95 с. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ №А 09/12-38)
 23. Ладієва Л.Р., Сташкевич  П.М., Колпаков В.В., Козачок О.А. Автоматизація хім. виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ ІХФ №А 10/12-53)
 24. Цапар В.С, Жученко О.А. Сучасні  програмні  засоби автоматизації технологічних процесів. — Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ №А09/12-29)
 25. Цапар В.С., Самсонов В.О., Ковалюк Д.О. Автоматизація типових технологічних процесів. — Методичні вказівки до практичних робіт. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ №А09/12-30)
 26. Жученко О.А., Цапар В.С. Адаптивні робастні системи-1. Адаптивні системи.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ №А09/12-28)
 27. Козаневич З.Я. Автоматизація виробничих процесів. Метод. вказівки до викон. РГР. – К.: НТУУ «КПІ», 2012,  30 с. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ № А 05/12-27)
 28. Козаневич З.Я. Автоматизація хімічних виробництв-1. Технологічні об`єкти керування. Метод. вказівки до викон. РГР. – К.: НТУУ «КПІ», 2012, 23 с. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ № А 09/12-31).
 29. Ярощук Л.Д. Бази даних: Створення об’єктів MS Access – 2003 та 2007: Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму для студентів спеціальності  „Автоматизоване управління технологічними процесами”. – К.:НТУУ «КПІ» , 2012. — 106 с. (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ).
 30. Кваско М. З., Жураковський Я. Ю. Проектування систем управління-1. Методичні вказівки до виконання практичних занять. – К.: НТУУ «КПІ», 2012, 72 с. (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ).
 31. Кваско М. З., Жураковський Я. Ю. Проектування систем управління-2. Методичні вказівки до виконання практичних занять. – К.: НТУУ «КПІ», 2012, 72 с. (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ).
 32. Ярощук Л.Д. Статистичні методи – 1. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези. Оцінювання параметрів випадкових величин та кореляційного зв’язку: Метод. вказівки до викон. розрахункової роботи для студ. спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами”. – К. : НТУУ „КПІ”, 2012. – 64 с. (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ № А 05/12-24)
 33. Ярощук Л.Д. Імітаційне моделювання об’єктів та систем керування. Дослідження та моделювання об’єктів з випадковими впливами: Метод. вказівки до викон. домашньої контрольної роботи для студ. спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами”. – К. : НТУУ „КПІ”, 2012. – 60 с. (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ № А 05/12-26)
 34. Ярощук Л.Д. Основи проектування баз даних: Текст лекцій до розділу “Проектування баз даних” дисципліни “Бази даних” для студ. спец. „Автоматизоване управління технологічними процесами”. – К.:НТУУ “ КПІ”, 2012. –  117 с. (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ № А 10/12-44)
 35. Лукінюк М. В. Технологічні вимірювання та прилади: метод. вказівки до виконання курсового проекту (роботи) для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». – К.: НТУУ «КПІ», 2012, 40 с. (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ № а 05/12-16).
 36. Лукінюк М. В. Технологічні вимірювання та прилади: метод. вказівки до виконання практикуму для для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «автоматизація та ком­п’ютерно-інтегровані технології». – К.: НТУУ «КПІ», 2012, 72 с. (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ № а 05/12-17).
 37. Лукінюк М. В. Контроль і керування хіміко-тех­­нологічними процесами: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «хімічна технологія та інженерія». – К.: НТУУ «КПІ», 2012, 45 с. (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ № а 05/12-18)
 38. Жученко А. І., Аверіна Т. В., Лукінюк М. В. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – К.: НТУУ «КПІ», 2012, 45 с. (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ № а 05/12-20).
 39. Ковалевський В.М. “Схема автоматизації технологічного процесу хімічного виробництва ” методичні вказівки по виконанню контрольної роботи курсу «Технічні засоби автоматизації –1». (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ), протокол 6 від 31.05.2012 р.
 40. Ковалевський В.М. “Статичні характеристики і автоматизація технологічних процесів у виробництвах тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів ” методичні вказівки по виконанню розрахунково-графічної роботи курсу «Контроль та керування хіміко-технологічними процесами». (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ), протокол 6 від 31.05.2012 р.
 41. Кваско М. З., Жураковський Я. Ю. Проектування систем управління. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: НТУУ «КПІ», 2012, 72 с. (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ).
 42. Самсонов В.О., Ковалюк Д.О., Цапар В.С. Автоматизація технологічних процесів галузі – 2. Локальні системи автоматизації технологічних процесів та агрегатів : Метод. вказівки до викон. лабор. робіт для студ. напр. „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. – К. : НТУУ ”КПІ“, 2012. – 24 с (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ № А 10/12-39).
 43. Ковалюк Д.О. Комп’ютерні технології-2. Програмні засоби числового аналізу : Метод. вказівки до викон. розрахункової роботи для студ. напр. „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. – К. : НТУУ ”КПІ“, 2012. – 22с. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ № А 10/12-40).
 44. Кубрак А.І., Ковалюк Д.О. Спеціальні розділи теорії автоматичного керування: Метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для студ. спец. „Автоматизоване управління технологічними процесами”. – К. : НТУУ ”КПІ“, 2012. – 43с. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ № А 10/12-43).
 45. Ковалюк Д.О. Технології штучного інтелекту. Теорія прийняття рішень в комп’ютерних системах управління: Метод. вказівки до викон. практикуму для студ. спец. „Автоматизоване управління технологічними процесами”. – К. : НТУУ ”КПІ“, 2012. – 26с. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ № А 10/12-42).
 46. Ковалюк Д.О. Технології штучного інтелекту. Теорія прийняття рішень в комп’ютерних системах управління: Метод. вказівки до викон. розрахункової роботи для студ. спец. „Автоматизоване управління технологічними процесами”. – К. : НТУУ ”КПІ“, 2012. – 24с. (електронний ресурс, свідоцтво ІХФ № А 10/12-41).
 47. Ярощук Л.Д. Технології штучного інтелекту – 2. Інтелектуальні системи управління та Експертні методи в автоматизованих системах управління – 2. Спеціальні розділи автоматизації хімічних виробництв: Формування баз знань для створення експертних та нечітких систем: Метод. вказівки до викон. розрахункових робіт для студ. спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами”. – К. : НТУУ „КПІ”, 2012. – 60 с (електрон­ний ресурс, свідоцтво ІХФ № А 05/12-25)
 48. Проектування систем керування: конспект лекцій для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» / уклад.: Я.Ю. Жураковський, М.З. Кваско,– К.: НТУУ «КПІ», 2013; свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 06/13-86 від 22.04.2013 р.
 49.  Проектування систем управління: Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» / Уклад.: М. З. Кваско, Я. Ю. Жураковський – НТУУ «КПІ», 2013;  свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 06/13-85 від 25.02.2013 р.
 50. Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації: Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи «Синтез цифрових регуляторів за методом Даліна» для студ. спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» / Уклад.: М. З. Кваско, Я. Ю. Жураковський – К.: НТУУ «КПІ», 2013; свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 03/13-21 від 28.01.2013 р.
 51. Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації: Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи «Синтез цифрових регуляторів за методом Калмана» для студ. спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» / Уклад.: М. З. Кваско, Я. Ю. Жураковський – К.: НТУУ «КПІ», 2013. Свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 03/13-22 від 28.01.2013 р.
 52. Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студ. спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» / Уклад.: Я.Ю.Жураковський, А.І.Жученко, Кваско М.З; свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 03/13-20 від 29.10.2012 р.
 53. Методичні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни “Комп’ютерні технології – 3 та 4” для студентів напрямку підготовки  6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Уклад.: В. М. Ковалевський. – К.: НТУУ «КПІ», 2012.; Свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 03/13-74 від 03.04.2013 р.
 54. Методичні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни “Технічні засоби автоматизації ” для студентів напрямку підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Уклад.: В. М. Ковалевський. – К.: НТУУ «КПІ», 2012.; Свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 03/13-73 від 03.04.2013 р.
 55. Статистичні методи – 1. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези: Метод. вказівки до провед. практичних занять до розділу „Статистичні методи аналізу випадкових величин” для студ. спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами” / Уклад.: Л. Д. Ярощук. – К. : НТУУ „КПІ”, свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 03/13-76, 2013. – 61 с.
 56. Автоматизація технологічних процесів галузі. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050502 – «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології», автор З.Я.Козаневич, рекомендовано вченою радою ІХФ НТУУ «КПІ» від 28.01.2013 р., протокол № 1. Свідоцтво про електронну публікацію. ІХФ № А 03/13-75.
 57. Автоматизація хімічних виробництв. Системи автоматичного керування. Частина 2: Робота регуляторів «ОВЕН» ТРМ 10 та емулятора печі ЕП 10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050502 – «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» », автор П.М. Сташкевич, . – К. : НТУУ „КПІ”, свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № А 11/13-90 від 30.09. 2013. – 53 с.

Охоронні документи:

  1. Жученко О.А., Кононенко А.Д. Пристрій керування тепловим режимом випарника; Патент на корисну модель. МПК B01D 3/42 (2006.01). Номер заявки: u 2014 04853. Опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21/20014
  2. Жученко О.А., Кононенко А.Д. Спосіб керування тепловим режимом випарника у виробництві поліізобутилену; Патент на корисну модель. МПК B01D 3/42 (2006.01). Номер заявки: u 2014 06040. Опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20/

2014

  1. Ярощук Л.Д., Жученко О.А., Вілкова А., Кулинич Н. Спосіб керування процесом екструзії в режимі пуску – Патент на корисну модель. МПК B29C 47/00 (2014.01). Номер заявки: u 2014 05781. Опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23
  2. Патент України № 98682 на корисну модель Спосіб керування переключенням пальників ванної регенеративної скловарної печі / В.С. Цапар А.І. Жученко опубл. 12.05.2015, бюл. № 9/2015

Патент України № 100182 на корисну модель Спосіб керування температурним режимом скловарної печі / В.С. Цапар, А.Л. Арсенічев (студент) опубл.10.07.2015, бюл. № 13/2015

 1. Патент України № 99810 на корисну модель Спосіб автоматичного керування температурним режимом печі риформінгу / Колпаков В.В., Мікульонок І.О., Миленький В.В., Черніков О.А., опубл.25.06.2015, бюл. № 12/2015
 2. Патент України № 102247 на корисну модель Спосіб повторного пуску черв’ячної машини для гумування металокорду / Маховський Д.С., Миленький В.В., опубл. 26.10.2015, бюл. № 20/2015
 3. Спосіб автоматизованого управління екструдером [Текст] : пат. 94945 Україна : МПК11 В29С 47/92 / Л. Д. Ярощук, А. Ю. Вілкова, Н. С. Кулинич, О. А. Жученко; заявники і патентовласники Л.Д. Ярощук, А.Ю. Вілкова, Н.С. Кулинич, О.А. Жученко -; заявл. 29.05.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. – 4 с. : іл.

Видано 177 наукових статей і подано 283 тез доповідей на конференції