Наукові статті

2017 рік

Викладачами та студентами кафедри опубліковано 10 наукові статті у провідних фахових виданнях

 1. Anatolii I. Zhuchenko, Liudmyla V. Osipa, Evgeniy S. Cheropkin,”Design Database for an Automated Control System of Typical Wastewater Treatment Processes”, International Journal of Engineering and Manufacturing(IJEM), Vol.7, No.4, pp.36-50, 2017.DOI: 10.5815/ijem.2017.04.04; Закордоний журнал. Наукометричні БД: Google Scholar; Мова публікації: англійська.  (15 сторінок).
 2. Скубій Т.В., Барчан В. Час як фізичне явище. Поняття «четвертого виміру» // Фізика та астрономія в сучасній школі: науково-методичний журнал #6, стор. 20-24
 3. Oleh O. Kovaliuk, Dmytro O. Kovaliuk, K. Gromaszek, Aliya Kalizhanova, Saule Smailova, “The efficiency analysis of HTTP/2 protocol”, Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104452Q (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2281226; http://dx.doi.org/10.1117/12.2281226 (Scopus)
 4. Жученко О.А., Control system synthesis of formation of carbon products. Технологічний аудит та резерви виробництва — № 2/2(34), 2017, с. 43-48; Наукометричні БД: Copernik; Мова публікації:західноєвропейська
 5. Ковалевський В. М. Типові схеми контурів контролю і регулювання параметрів технологічного процесу та їх використання для побудування схеми автоматизації. [Текст] / В. М. Ковалевський. ; НТУУ  КПІ  ім. Ігоря Сікорського, Інженерно-хімічний факультет, АХВ. – Київ, 2017. – 58 с.: іл..- Бібліогр.: 5 назв. – Укр. – Депоновано у Державній Науково-Технічній Бібліотеці Міністерства Освіти і Науки України, 29.03.2017 р., довідка № 37 – РІД/ Ук-2017 про депонування результату інтелектуальної діяльності. Доступ до електронної бази відкритих публікацій ДНТБ.
 6. Ковалевський В. М. Схемотехніка системи аварійного захисту і блокування у контурах керування технологічним процесом. [Текст] / В. М. Ковалевський. ; НТУУ  КПІ  ім. Ігоря Сікорського, Інженерно-хімічний факультет, АХВ. – Київ, 2017. – 23 с.: іл..- Бібліогр.: 2 назв. – Укр. – Депоновано у Державній Науково-Технічній Бібліотеці Міністерства Освіти і Науки України, 07.04.2017 р., довідка № 40 – РІД/ Ук-2017 про депонування результату інтелектуальної діяльності. Доступ до електронної бази відкритих публікацій ДНТБ.
 7. Zhulynskyi, L.Ladieva, A. Burban «An Optimization of Static Operating Modes of the Instalation of Contact Membrane Distillation» Contemporary Engineering Sciences, Vol.10.2017, no.9, 439-446 HIKARI Ltd. www.m-hikari.com https://doi.org/10.12988/ces.2017.7332
 8. Korniyenko, V.Oliynyk, L.Ladieva «Difinition of Lyapunov index of dehydration process and granulation in a fluidized bed» International Journal of Development Research, Vol.07,Issue,09, pp.15602-15604, September, 2017. (Web of Science)
 9. Ladieva L., Dovbnya S., Dubik R. Mathematical model of membrane distillation process. Наукоємні технології.- №2(34), 2017, с.171-177
 10. KovaliukOleg, Kovaliuk Dmytro, Information systems development for open data analysis, 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON),  http://ieeexplore.ieee.org/document/8100391/media

2016 рік

Викладачами та студентами кафедри опубліковано 21 наукові статті у провідних фахових виданнях

 1. Ladieva L.R., Onishchenko V.O., Dubik R.M. Mathematical Modeling of heat and mass transfer in membrane distillation process/ International Scientific Journal // №2, 2016, P.90-93
 2. A. Zhulinskyi, L.Ladieva Simplified mathematical model of the cntact membrane distillation process/ East European Scientific Journal // volume 7, №4(8), 2016, 83-86.
 3. Ладієва Л.Р., Момотенко Д.О. Нечітко-когнітивний підхід в задачі управління процесом контактної мембранної дистиляції // Наукоємні технології, №2(30), 2016,С.147-151.
 4. Жученко А.І., Піргач М.С., Жураховський Я.Ю. Неперервні форми математичних описів напірних ящиків із повітряною подушкою [Текст]: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження: Науковий збірник. – Київ: НТТУ ”КПІ”, 2016. – №1 (15). С.123-126.
 5. Жученко А.І., Черьопкін Є.С. Керування процесом прогрівання паперового полотна на основі методу динамічного програмування. / Технологический аудит и резервы производства. Vol 6, No 7(26) (2015) Scientific outcomes 2015. ст. 6-10.
 6. Жученко А.І., Кубрак А.І., Данькевич А.О. Математичний опис теплового режиму екструдера [Текст]: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження: Науковий збірник. – Київ: НТТУ ”КПІ”, 2016. – №1 (15). С.116-122.
 7. Карвацький А.Я., Лазарєв Т.В., Коржик М.В. Числові дослідження кампанії формування великогабаритних вуглецевих виробів методом екструзії через мундштук / Вісник НТУ «ХПІ», Серія “Нові рішення в сучасних технологіях”. – 2016. – № 25. – С. 99 – 107
 8. Денисенко О.Ю. Реалізація динамічних компенсаторів в багатоконтурних системах регулювання [Текст] / О.Ю.Денисенко, З.Я. Козаневич // Технологічний аудит та резерви виробництва, –  № 2/3 (28). – С. 23-28. – Бібліогр.: с. 27. – ISSN 2226-3780.
 9. Козаневич З.Я. Регулювання параметрів випарника етилбензолу  у виробництві стиролу [Текст] / З.Я. Козаневич, С.В. Олійник // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – К.: НТУУ «КПІ», НТУУ «КПІ»,    –  № 1 (15). – С. 128-132 . – Бібліогр.: с. 131. – ISSN 2306-1626.
 10. Оніщенко В.О., Миленький В.В. Моделювання алгоритму Пейджа й кумулятивних сум для виявлення дефектів у каналах звязку з об’єктом// Вісник НТУУ «КПІ». Сер. «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – К.: НТУУ «КПІ», НТУУ «КПІ»,   –  № 1 (15). – С. 140-143
 11. Цапар В.С., Жученко О.А., Using magnetic stirring in the control system of quality in glass production // Technological Complexes №1/2 (12), 2015, Pp 33-37
 12. Жученко О.А. Statement of the optimization problem of carbon products production // Міжнародний науково-виробничий журнал «Автоматизація технологічних і бізнес-процесів» Vol. 8, issue 2/2016. С. 39-44
 13. Жученко О.А., Цапар В.С., Коротинський А.П. Creating an automatic control system for industrial air conditioners // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774  3/2 ( 81 ) 2016 c 26-31(6 сторінок)
 14. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Прикладна програма з показу метода нечіткої логіки у системі керування технологічним процесом [Текст ] / Д. І. Рубіженко, В. М Ковалевський; НТУУ «КПІ», Інженерно-хімічний факультет “АХВ”. – Київ, 2016. – 10 с.: іл.. – Бібліогр.: 4 назв. – Укр. – Деп. у ДНТБ України.02.06.16,  № 5 – Ук 2016., РЖ “Депоновані наукові роботи “ 2016 р. № 1- 2.
 15. Алєксєєнко С. Ю., Ковалевський В. М. Комп’ютерно-інформаційна технологія для вивчення техніки розробки систем автоматизації процесів [Текст ] / С. Ю Алєксєєнко, В. М Ковалевський; НТУУ «КПІ», Інженерно-хімічний факультет “АХВ”. – Київ, 2016. – 16 с.: іл.. – Бібліогр.: 3 назв. – Укр. – Деп. у ДНТБ України.09.06.16,  № 6 – Ук 2016., РЖ “Депоновані наукові роботи “ 2016 р. № 1- 2
 16. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Програмний тренажер для вивчення роботи системи керування технологічним процесом на базі нечіткої логіки [Текст ] / Д. І. Рубіженко, В. М Ковалевський; НТУУ «КПІ», Інженерно-хімічний факультет “АХВ”. – Київ, 2016. – 12 с.: іл.. – Бібліогр.: 5 назв. – Укр. – Деп. у ДНТБ України.14.04.16, № 4 – Ук 2016., РЖ “Депоновані наукові роботи “ 2016 р. № 1-2.
 17. The adaptive control system of acetylene generator О. Kovaliuk, Oleg О. Kovaliuk, Aron Burlibay, Konrad Gromaszek Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, 98161B (December 18, 2015); doi:10.1117/12.2229138
 18. Кубрак А.І., Обчислення частотних характеристик за системою звичайних диференціальних рівнянь : А.І. Кубрак, Д.О.Ковалюк, Б.В. Задворний // Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – №1(15) .– 2016, ст. 132-135.
 19. Кубрак А.І., Визначення передатних функцій за системою звичайних диференціальних рівнянь у канонічній формі: А.І. Кубрак, Д.О.Ковалюк, Р.Ю. Сполович // Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – №1(15) .– 2016, ст. 135-140.
 20. Ковалюк О.О. Розробка нейромережевого контуру керування полімеризаційною колоною : О.О. Ковалюк, Д.О .Ковалюк // Методи та прилади контролю якості. – №1(36) .– 2016, ст. 95-100
 21. Цапар В.С., Жученко О.А. Дослідження імітаційної моделі теплового режиму скловарної печі // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки Випуск 13, стор 183 -190

2015 рік

1 Жученко А. І. Синтез спостерігача стану температурного режиму скловарної печі [текст] / А. І. Жученко, В.С. Цапар // Вісник НТУ «ХПІ», 2015 №21 (1130) С. 63-69 (7 стор.)

2 Жученко А. І. Математична модель процесу скловаріння [текст] / А. І. Жученко, А. Я. Карвацький, В.С. Цапар // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №2 (13), 2014. – С. 97-104. (8 стор.)

3 Жученко А. И. Структура системы управления стекловаренной печью [текст] / А. И. Жученко, В. С. Цапар // Международный научно-исследовательский журнал, Екатеринбург, РФ,5(36), 2015. – С. 62-64 (3 стор.)

4 Жученко А. І. Розробка спрощеної математичної моделі скловарної печі [текст] / А. І. Жученко, В.С. Цапар // Східно-Європейський журнал передових технологій, №2/4 (74), 2015. – С. 42-48 (видання включене до міжнародних наукометричних баз даних: Index Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine, РІНЦ, WorldCat) (7 стор.)

5 Метод упрощения математических моделей объектов управления с распределенными параметрами / О. А. Жученко, В.С. Цапар // Автоматизація технологічних та бізнес-процесів, Vol. 7, IIssue 1, 2015. – С. 15-24 (10 стор.)

6 Жученко А. И., Черёпкин Е. С. Постановка задачи оптимального управления процессом прогрева бумажного полотна в сушильной части бумагоделательной машины. Автоматизация технологических и бизнес-процессов. Vollume 7,IIssue 1 – 2015. – с. 25-31 (7 стор.)

7 Кваско М.З., Жураковський Я.Ю. Пусковий режим апарата зануреного горіння. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2014, №2(13) (4 стор.)

8 Керування випарюванням в апараті зануреного горіння. Кваско М.З., Жураковський Я.Ю., Миленький В.В., Носов А.О. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2014, №2(13) (4 стор.)

9 Ярощук Л.Д., Жученко О.А. Формування системи критеріїв управління багатостадійним процесом екструзії. Вісник Вінницького політехнічного інституту №2 (119), 2015. С. 101-105 (5 стор.)

10 Цапар В.С., Жученко О.А. Математичне моделювання основних фізико-хімічних процесів при виробництві скла. Східно-Європейський журнал передових технологій 2014 № 1/3 (73) С.32-37 (6 стор.)

11 Д. О. Ковалюк Порівняння систем керування з різними типами регуляторів [Електронний ресурс] : Д. О. Ковалюк, О. О. Ковалюк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету – 2015. – № 1. – Режим доступу до журн.: (7 стор.)

12 Ковалюк О.О. Керування полімеризаційною колоною при виробництві різних марок продукту О.О. Ковалюк, Д.О. Ковалюк, П.М. Чубаров // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – №1.– 2015, ст. 191-195. (5 стор.)

13 Математичне моделювання розподілу температур у мембранному модулі в процесі мембранної дистиляції Ладієва Л.Р., Оніщенко В.О., Дубік Р.М. Наукоємні технології №1(25) 2015 С.3-8 (6 стор.)

14 Кубрак А.І., Ситніков О.В. “Алгоритм ідентифікації об’єкта під час налагодження систем керування” Вісник НТУУ “КПІ” серія “Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження” №2 (13) – 2014 (4 стор.)

15 Разработка иерархической системы управления стекловарной печью [текст] / В.С. Цапар, А.Л. Арсеничев // Автоматизація технологічних та бізнес-процесів, Vol. 7, IIssue 1, 2015. – С. 83-86 (4 стор.)

16 Жученко А.І. Реалізація алгоритму розрахунку прогрівання паперового полотна [Текст]. Жученко А.І., Черьопкін Є.С. // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – К.: НТУУ «КПІ», 2015 1 (13). – С. 88-91 (4 стор.)

17 Ярощук, Л.Д. Використання нечіткої логіки у системі автоматизації випарним апаратом [Текст] / Л.Д. Ярощук, Д.О. Оркуша // Вісник національного технічного університету «КПІ» серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2014. – №2 (13). С. 110  113. (4 стор.)

18 Маховський, Миленький, Мікульонок – Автоматизація черв’ячної машини для виготовлення бортових кілець пневматичних шин // Вісник національного технічного університету «КПІ» серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2015. – №1 (14). (4 сторінки)

19 Кубрак А.І., Ситніков О.В., Визначення дискретної передатної функції аналогового об’єкта в системі з цифровим регулятором // Вісник національного технічного університету «КПІ» серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2015. – №1 (14). (4 сторінки)

2014 рік

1 Черьопкін Є.С., Жученко А.І. Параметричний аналіз папероробної машини як об’єкта автоматичного керування. Технологический аудит и резервы производства №2/1 (16). – Харків 2014. – с. 74-78 (5 стор.)

2 Нечітка система керування температурним режимом ацетиленового генератора  А.І. Жученко, Д.О. Ковалюк, Є.В. Дзюба // Східно-Європейський журнал передових технологій. –  №1/2(67) .– 2014, ст. 48-51. (4 стор.)

3 Жученко О.А., Анікєєв Дослідження системи керування процесом екструзії полімерів в умовах дії збурень // Східно-Європейський журнал передових технологій, №4/2 (70), 2014. – С. 37-41 (5 стор.)

4 Жученко О.А Адаптивна система керування температурним режимом процесу екструзії полімерних матеріалів [текст] : Східно-Європейський журнал передових технологій, №3/2 (69), 2014. – С. 57-61 (5 стор.)

5 Жученко А. І., Цапар В. С. STUDY OF THE GLASS FURNACE TEMPERATURE FIELD EFFECT ON GLASS PRODUCT QUALITY FACTORS / Вісник національного технічного унівеситету України “Київський політехнічний інститут” Серія “Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. – №1(12) – 2014. – с. 7-10 (4 стор.) [pdf]

6 Математическая модель прогрева бумажного полотна в сушильной части бумагоделательной машины. Черьопкин Е.С. Жученко А.И. / Вісник нацильнального технічного унівеситету України “Київський політехнічний інститут” Серія “Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. – №1(12) – 2014. – с. 106-114. (9 стор.) [pdf]

7 Моделювання насадкового абсорбера у процесі одержання ацетилену з реакційних газів. Жученко А. І., Калюжний В. О. / Вісник нацильнального технічного унівеситету України “Київський політехнічний інститут” Серія “Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. – №1(12) – 2014. – с. 101-103. (3 стор.) [pdf]

8 Моделювання реакційних труб печі трубчастого типу в конверсії метану. Жученко А. І., Матвієнко О. І. / Вісник нацильнального технічного унівеситету України “Київський політехнічний інститут” Серія “Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. – №1(12) – 2014. – с. 103-106. (4 стор.) [pdf]

9 Кубрак А.І., Жученко О.А. Передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки: нові варіанти. // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №1(12) – 2014. с. 114-122 (8 стор.) [pdf]

10 Кубрак А.І., Жученко О.А. Передатні функції та частотні характеристики теплових об’єктів типу циліндричної стінки [текст] : Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.:НТУ «ХПІ» – 2014р. – №26 (1069) – 216 с. с. 53-63 (11 стор.)

11 Ладієва Л. Р., Ширма А. В. Оптимальне керування режимом пуску автоклава у виробництві азотної кислоти. // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №1(12) – 2014. с. 122-124 (3 стор.) [pdf]

12 Миленький В. В., Мироненко Ю. М. Дискретизація параметрів у часі під час статистичних досліджень. // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №1(12) – 2014. с. 124-127 (4 стор.) [pdf]

13 Піргач М. С., Кваско М. З., Жураковський Я. Ю. Дискретна система автоматичного керування напірним ящиком відкритого типу. // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №1(12) – 2014. с. 127-130 (4 стор.) [pdf]

14 Ситніков О. В. Дослідження параметричної схеми скловарної печі // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №1(12) – 2014. с. 130-134 (5 стор.) [pdf]

15 Голинко И.М., Ковриго Ю.М., Кубрак А.И. Экспресс-метод оптимальной настройки аналогового регулятора по интегральным критериям качества // Теплоэнергетика: Автоматизация и тепловой контроль в энергетике. №3, 2014. С. 15-23 (8 стор.)

16 Голинко І. М., А.П. Ладанюк, А.И. Кубрак. Инженерный метод оптимизации цифрових систем управления // Проблемы управления и информатики. Ин-т кибернетики НАН Украины, Ин-т космических исследований НАН Украины и ГКА Украины  №1, 2014.  (5 стор.)

17 Ладієва Л.Р. Бурбан А.Ф., Дубік Р.М. Керування процесом мембранної дистиляції за допомогою Н-регулятора. Проектування системи // Хімічна промисловість України, 2014, №1 (120), С.7-10 (4 стор.)

18 Ярощук Л.Д. Имитационное моделирование процессов каталитического крекинга [Текст] / Л.Д. Ярощук, Ю.Г. Бондаренко, С.Н. Гончаренко // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологи. – Астрахань – № 1 (25), 2014. – с. 46-57. (12 стор.)
 
19 Ковалюк Д.А. Управление процессом нагрева синильной кислоты на основе SCADA-системы Trace Mode // Международный научно-исследовательский журнал : Сборник по результатам ХХІII заочной научной конференции Research Journal of International Studies. Екатеринбург. : МНИЖ – 2014. – № 1(20) Часть 1. – С. 57-59. (3 стор.)

20 Волощук М.Г., Скубій Т.В. Надкороткі світлові імпульси: методи досягнення та реєстрації // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – №47 – 2014. – С. 29-32  (4 стор.)

21 A. Zhulynskiy, L. Ladieva The mathematical description of process of the concentration  of the solution by method of contact-membrane distillation based on temperature-polarization // The Advanced Science Journal (Engeneering computer and info science, health science, architecture, agricultural science) issue 7 Volume 2014, pp 49-52 (4 стор.)