Наукові статті

2016 рік

Викладачами та студентами кафедри опубліковано 21 наукові статті у провідних фахових виданнях

 1. Ladieva L.R., Onishchenko V.O., Dubik R.M. Mathematical Modeling of heat and mass transfer in membrane distillation process/ International Scientific Journal // №2, 2016, P.90-93
 2. A. Zhulinskyi, L.Ladieva Simplified mathematical model of the cntact membrane distillation process/ East European Scientific Journal // volume 7, №4(8), 2016, 83-86.
 3. Ладієва Л.Р., Момотенко Д.О. Нечітко-когнітивний підхід в задачі управління процесом контактної мембранної дистиляції // Наукоємні технології, №2(30), 2016,С.147-151.
 4. Жученко А.І., Піргач М.С., Жураховський Я.Ю. Неперервні форми математичних описів напірних ящиків із повітряною подушкою [Текст]: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження: Науковий збірник. – Київ: НТТУ ”КПІ”, 2016. – №1 (15). С.123-126.
 5. Жученко А.І., Черьопкін Є.С. Керування процесом прогрівання паперового полотна на основі методу динамічного програмування. / Технологический аудит и резервы производства. Vol 6, No 7(26) (2015) Scientific outcomes 2015. ст. 6-10.
 6. Жученко А.І., Кубрак А.І., Данькевич А.О. Математичний опис теплового режиму екструдера [Текст]: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження: Науковий збірник. – Київ: НТТУ ”КПІ”, 2016. – №1 (15). С.116-122.
 7. Карвацький А.Я., Лазарєв Т.В., Коржик М.В. Числові дослідження кампанії формування великогабаритних вуглецевих виробів методом екструзії через мундштук / Вісник НТУ «ХПІ», Серія “Нові рішення в сучасних технологіях”. – 2016. – № 25. – С. 99 – 107
 8. Денисенко О.Ю. Реалізація динамічних компенсаторів в багатоконтурних системах регулювання [Текст] / О.Ю.Денисенко, З.Я. Козаневич // Технологічний аудит та резерви виробництва, –  № 2/3 (28). – С. 23-28. – Бібліогр.: с. 27. – ISSN 2226-3780.
 9. Козаневич З.Я. Регулювання параметрів випарника етилбензолу  у виробництві стиролу [Текст] / З.Я. Козаневич, С.В. Олійник // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – К.: НТУУ «КПІ», НТУУ «КПІ»,    –  № 1 (15). – С. 128-132 . – Бібліогр.: с. 131. – ISSN 2306-1626.
 10. Оніщенко В.О., Миленький В.В. Моделювання алгоритму Пейджа й кумулятивних сум для виявлення дефектів у каналах звязку з об’єктом// Вісник НТУУ «КПІ». Сер. «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – К.: НТУУ «КПІ», НТУУ «КПІ»,   –  № 1 (15). – С. 140-143
 11. Цапар В.С., Жученко О.А., Using magnetic stirring in the control system of quality in glass production // Technological Complexes №1/2 (12), 2015, Pp 33-37
 12. Жученко О.А. Statement of the optimization problem of carbon products production // Міжнародний науково-виробничий журнал «Автоматизація технологічних і бізнес-процесів» Vol. 8, issue 2/2016. С. 39-44
 13. Жученко О.А., Цапар В.С., Коротинський А.П. Creating an automatic control system for industrial air conditioners // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774  3/2 ( 81 ) 2016 c 26-31(6 сторінок)
 14. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Прикладна програма з показу метода нечіткої логіки у системі керування технологічним процесом [Текст ] / Д. І. Рубіженко, В. М Ковалевський; НТУУ «КПІ», Інженерно-хімічний факультет “АХВ”. – Київ, 2016. – 10 с.: іл.. – Бібліогр.: 4 назв. – Укр. – Деп. у ДНТБ України.02.06.16,  № 5 – Ук 2016., РЖ “Депоновані наукові роботи “ 2016 р. № 1- 2.
 15. Алєксєєнко С. Ю., Ковалевський В. М. Комп’ютерно-інформаційна технологія для вивчення техніки розробки систем автоматизації процесів [Текст ] / С. Ю Алєксєєнко, В. М Ковалевський; НТУУ «КПІ», Інженерно-хімічний факультет “АХВ”. – Київ, 2016. – 16 с.: іл.. – Бібліогр.: 3 назв. – Укр. – Деп. у ДНТБ України.09.06.16,  № 6 – Ук 2016., РЖ “Депоновані наукові роботи “ 2016 р. № 1- 2
 16. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Програмний тренажер для вивчення роботи системи керування технологічним процесом на базі нечіткої логіки [Текст ] / Д. І. Рубіженко, В. М Ковалевський; НТУУ «КПІ», Інженерно-хімічний факультет “АХВ”. – Київ, 2016. – 12 с.: іл.. – Бібліогр.: 5 назв. – Укр. – Деп. у ДНТБ України.14.04.16, № 4 – Ук 2016., РЖ “Депоновані наукові роботи “ 2016 р. № 1-2.
 17. The adaptive control system of acetylene generator О. Kovaliuk, Oleg О. Kovaliuk, Aron Burlibay, Konrad Gromaszek Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, 98161B (December 18, 2015); doi:10.1117/12.2229138
 18. Кубрак А.І., Обчислення частотних характеристик за системою звичайних диференціальних рівнянь : А.І. Кубрак, Д.О.Ковалюк, Б.В. Задворний // Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – №1(15) .– 2016, ст. 132-135.
 19. Кубрак А.І., Визначення передатних функцій за системою звичайних диференціальних рівнянь у канонічній формі: А.І. Кубрак, Д.О.Ковалюк, Р.Ю. Сполович // Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – №1(15) .– 2016, ст. 135-140.
 20. Ковалюк О.О. Розробка нейромережевого контуру керування полімеризаційною колоною : О.О. Ковалюк, Д.О .Ковалюк // Методи та прилади контролю якості. – №1(36) .– 2016, ст. 95-100
 21. Цапар В.С., Жученко О.А. Дослідження імітаційної моделі теплового режиму скловарної печі // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки Випуск 13, стор 183 -190

2015 рік

1 Жученко А. І. Синтез спостерігача стану температурного режиму скловарної печі [текст] / А. І. Жученко, В.С. Цапар // Вісник НТУ «ХПІ», 2015 №21 (1130) С. 63-69 (7 стор.)

2 Жученко А. І. Математична модель процесу скловаріння [текст] / А. І. Жученко, А. Я. Карвацький, В.С. Цапар // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №2 (13), 2014. – С. 97-104. (8 стор.)

3 Жученко А. И. Структура системы управления стекловаренной печью [текст] / А. И. Жученко, В. С. Цапар // Международный научно-исследовательский журнал, Екатеринбург, РФ,5(36), 2015. – С. 62-64 (3 стор.)

4 Жученко А. І. Розробка спрощеної математичної моделі скловарної печі [текст] / А. І. Жученко, В.С. Цапар // Східно-Європейський журнал передових технологій, №2/4 (74), 2015. – С. 42-48 (видання включене до міжнародних наукометричних баз даних: Index Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine, РІНЦ, WorldCat) (7 стор.)

5 Метод упрощения математических моделей объектов управления с распределенными параметрами / О. А. Жученко, В.С. Цапар // Автоматизація технологічних та бізнес-процесів, Vol. 7, IIssue 1, 2015. – С. 15-24 (10 стор.)

6 Жученко А. И., Черёпкин Е. С. Постановка задачи оптимального управления процессом прогрева бумажного полотна в сушильной части бумагоделательной машины. Автоматизация технологических и бизнес-процессов. Vollume 7,IIssue 1 – 2015. – с. 25-31 (7 стор.)

7 Кваско М.З., Жураковський Я.Ю. Пусковий режим апарата зануреного горіння. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2014, №2(13) (4 стор.)

8 Керування випарюванням в апараті зануреного горіння. Кваско М.З., Жураковський Я.Ю., Миленький В.В., Носов А.О. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2014, №2(13) (4 стор.)

9 Ярощук Л.Д., Жученко О.А. Формування системи критеріїв управління багатостадійним процесом екструзії. Вісник Вінницького політехнічного інституту №2 (119), 2015. С. 101-105 (5 стор.)

10 Цапар В.С., Жученко О.А. Математичне моделювання основних фізико-хімічних процесів при виробництві скла. Східно-Європейський журнал передових технологій 2014 № 1/3 (73) С.32-37 (6 стор.)

11 Д. О. Ковалюк Порівняння систем керування з різними типами регуляторів [Електронний ресурс] : Д. О. Ковалюк, О. О. Ковалюк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету – 2015. – № 1. – Режим доступу до журн.: (7 стор.)

12 Ковалюк О.О. Керування полімеризаційною колоною при виробництві різних марок продукту О.О. Ковалюк, Д.О. Ковалюк, П.М. Чубаров // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – №1.– 2015, ст. 191-195. (5 стор.)

13 Математичне моделювання розподілу температур у мембранному модулі в процесі мембранної дистиляції Ладієва Л.Р., Оніщенко В.О., Дубік Р.М. Наукоємні технології №1(25) 2015 С.3-8 (6 стор.)

14 Кубрак А.І., Ситніков О.В. “Алгоритм ідентифікації об’єкта під час налагодження систем керування” Вісник НТУУ “КПІ” серія “Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження” №2 (13) – 2014 (4 стор.)

15 Разработка иерархической системы управления стекловарной печью [текст] / В.С. Цапар, А.Л. Арсеничев // Автоматизація технологічних та бізнес-процесів, Vol. 7, IIssue 1, 2015. – С. 83-86 (4 стор.)

16 Жученко А.І. Реалізація алгоритму розрахунку прогрівання паперового полотна [Текст]. Жученко А.І., Черьопкін Є.С. // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – К.: НТУУ «КПІ», 2015 1 (13). – С. 88-91 (4 стор.)

17 Ярощук, Л.Д. Використання нечіткої логіки у системі автоматизації випарним апаратом [Текст] / Л.Д. Ярощук, Д.О. Оркуша // Вісник національного технічного університету «КПІ» серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2014. – №2 (13). С. 110  113. (4 стор.)

18 Маховський, Миленький, Мікульонок – Автоматизація черв’ячної машини для виготовлення бортових кілець пневматичних шин // Вісник національного технічного університету «КПІ» серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2015. – №1 (14). (4 сторінки)

19 Кубрак А.І., Ситніков О.В., Визначення дискретної передатної функції аналогового об’єкта в системі з цифровим регулятором // Вісник національного технічного університету «КПІ» серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2015. – №1 (14). (4 сторінки)

2014 рік

1 Черьопкін Є.С., Жученко А.І. Параметричний аналіз папероробної машини як об’єкта автоматичного керування. Технологический аудит и резервы производства №2/1 (16). – Харків 2014. – с. 74-78 (5 стор.)

2 Нечітка система керування температурним режимом ацетиленового генератора  А.І. Жученко, Д.О. Ковалюк, Є.В. Дзюба // Східно-Європейський журнал передових технологій. –  №1/2(67) .– 2014, ст. 48-51. (4 стор.)

3 Жученко О.А., Анікєєв Дослідження системи керування процесом екструзії полімерів в умовах дії збурень // Східно-Європейський журнал передових технологій, №4/2 (70), 2014. – С. 37-41 (5 стор.)

4 Жученко О.А Адаптивна система керування температурним режимом процесу екструзії полімерних матеріалів [текст] : Східно-Європейський журнал передових технологій, №3/2 (69), 2014. – С. 57-61 (5 стор.)

5 Жученко А. І., Цапар В. С. STUDY OF THE GLASS FURNACE TEMPERATURE FIELD EFFECT ON GLASS PRODUCT QUALITY FACTORS / Вісник національного технічного унівеситету України “Київський політехнічний інститут” Серія “Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. – №1(12) – 2014. – с. 7-10 (4 стор.) [pdf]

6 Математическая модель прогрева бумажного полотна в сушильной части бумагоделательной машины. Черьопкин Е.С. Жученко А.И. / Вісник нацильнального технічного унівеситету України “Київський політехнічний інститут” Серія “Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. – №1(12) – 2014. – с. 106-114. (9 стор.) [pdf]

7 Моделювання насадкового абсорбера у процесі одержання ацетилену з реакційних газів. Жученко А. І., Калюжний В. О. / Вісник нацильнального технічного унівеситету України “Київський політехнічний інститут” Серія “Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. – №1(12) – 2014. – с. 101-103. (3 стор.) [pdf]

8 Моделювання реакційних труб печі трубчастого типу в конверсії метану. Жученко А. І., Матвієнко О. І. / Вісник нацильнального технічного унівеситету України “Київський політехнічний інститут” Серія “Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. – №1(12) – 2014. – с. 103-106. (4 стор.) [pdf]

9 Кубрак А.І., Жученко О.А. Передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки: нові варіанти. // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №1(12) – 2014. с. 114-122 (8 стор.) [pdf]

10 Кубрак А.І., Жученко О.А. Передатні функції та частотні характеристики теплових об’єктів типу циліндричної стінки [текст] : Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.:НТУ «ХПІ» – 2014р. – №26 (1069) – 216 с. с. 53-63 (11 стор.)

11 Ладієва Л. Р., Ширма А. В. Оптимальне керування режимом пуску автоклава у виробництві азотної кислоти. // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №1(12) – 2014. с. 122-124 (3 стор.) [pdf]

12 Миленький В. В., Мироненко Ю. М. Дискретизація параметрів у часі під час статистичних досліджень. // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №1(12) – 2014. с. 124-127 (4 стор.) [pdf]

13 Піргач М. С., Кваско М. З., Жураковський Я. Ю. Дискретна система автоматичного керування напірним ящиком відкритого типу. // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №1(12) – 2014. с. 127-130 (4 стор.) [pdf]

14 Ситніков О. В. Дослідження параметричної схеми скловарної печі // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, №1(12) – 2014. с. 130-134 (5 стор.) [pdf]

15 Голинко И.М., Ковриго Ю.М., Кубрак А.И. Экспресс-метод оптимальной настройки аналогового регулятора по интегральным критериям качества // Теплоэнергетика: Автоматизация и тепловой контроль в энергетике. №3, 2014. С. 15-23 (8 стор.)

16 Голинко І. М., А.П. Ладанюк, А.И. Кубрак. Инженерный метод оптимизации цифрових систем управления // Проблемы управления и информатики. Ин-т кибернетики НАН Украины, Ин-т космических исследований НАН Украины и ГКА Украины  №1, 2014.  (5 стор.)

17 Ладієва Л.Р. Бурбан А.Ф., Дубік Р.М. Керування процесом мембранної дистиляції за допомогою Н-регулятора. Проектування системи // Хімічна промисловість України, 2014, №1 (120), С.7-10 (4 стор.)

18 Ярощук Л.Д. Имитационное моделирование процессов каталитического крекинга [Текст] / Л.Д. Ярощук, Ю.Г. Бондаренко, С.Н. Гончаренко // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологи. – Астрахань – № 1 (25), 2014. – с. 46-57. (12 стор.)
 
19 Ковалюк Д.А. Управление процессом нагрева синильной кислоты на основе SCADA-системы Trace Mode // Международный научно-исследовательский журнал : Сборник по результатам ХХІII заочной научной конференции Research Journal of International Studies. Екатеринбург. : МНИЖ – 2014. – № 1(20) Часть 1. – С. 57-59. (3 стор.)

20 Волощук М.Г., Скубій Т.В. Надкороткі світлові імпульси: методи досягнення та реєстрації // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – №47 – 2014. – С. 29-32  (4 стор.)

21 A. Zhulynskiy, L. Ladieva The mathematical description of process of the concentration  of the solution by method of contact-membrane distillation based on temperature-polarization // The Advanced Science Journal (Engeneering computer and info science, health science, architecture, agricultural science) issue 7 Volume 2014, pp 49-52 (4 стор.)