Наукові школи

Назва школи: Створення комп’ютерно-інтегрова­них систем керування технологічними процесами та виробництвами для забезпечення якості продукції та ресурсозбереження.

Керівник школи: д.т.н., проф. Жученко Анатолій Іванович, завідувач кафедри автоматизації хімічних виробництв, заслужений працівник освіти України

Основна тематика: 

 • Використання методів штучного інтелекту у системах керування технологічними процесами
 • Розробка адаптивних і робастних систем керування технологічними процесами хімічної промисловості
 • Використання статистичних ме­то­дів у системах контролю якості продукції
 • Імітаційне моделювання об’єктів з розподіленими параметрами, ідентифікація елементів систем керування
 • Математичне моделювання та оптимальне керування технологічними процесами
 • Проектування і розробка програмного забезпечення систем керування.
 • Використання сучасних засобів мікропроцесорної техніки та SCADA-систем

Виконання НДР

Створення комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічних процесів та виробництв переробних галузей промисловості України для забезпечення ресурсо- та енергозберігаючих режимів їх функціонування.

Наукові праці:

присвячені знаходженню оптимальних параметрів технологічних процесів, які забезпечують енергоефективність та ресурсозбереження виробництв, створенню математичних моделей об’єктів та систем керування на основі класичної та сучасної теорії автоматичного керування, розробці архітектури систем та програмній реалізації алгоритмів керування.

Всього опубліковано понад 20 монографій, 200 статей у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях. 

Захищені дисертації

4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, останні:

 • Жученко Олексій Анатолійович – «Автоматизація процесів керування екструзією полімерних матеріалів в умовах зміни режимів функціонування», 20 грудня 2013 р
 • Цапар Віталій Степанович – «Автоматизація процесів керування тепловим режимом скловарних печей», 15 жовтня 2015 р.

Отримані патенти

Отримано понад 50 патентів на способи та пристрої керування технологічними процесами, останні

 1. Жученко О.А., Кононенко А.Д. Пристрій керування тепловим режимом випарника; Патент на корисну модель. МПК B01D 3/42 (2006.01). Номер заявки: u 2014 04853. Опубл. 10.11.2014, Бюл.№ 21/20014
 2. Ярощук Л.Д., Жученко О.А., Вілкова А., Кулинич Н. Спосіб керування процесом екструзії в режимі пуску – Патент на корисну модель. МПК B29C 47/00 (2014.01). Номер заявки: u 2014 05781. Опубл. 10.12.2014, Бюл.№ 23
 3. Патент України № 99810 на корисну модель Спосіб автоматичного керування температурним режимом печі риформінгу / Колпаков В.В., Мікульонок І.О., Миленький В.В., Черніков О.А., опубл.25.06.2015, бюл. № 12/2015

Співпраця з підприємствами

 1. Гостомельський Склозавод (м. Гостомель, Київська обл.). Основна увага приділялась питанням підвищення ефективності процесу скловаріння шляхом створення системи автоматизації процесів керування температурним  режимом скловарної печі для забезпечення ресурсо- та енергозбереження. Було проведено дослідження впливу основних технологічних параметрів процесу скловаріння на показники якості склотари.
 2. На замовлення ПАТ «Борекс» (м. Бородянка) розроблені: математична модель режиму екструдерів для виробництва полімерних матеріалів; рекомендації щодо оптимізації режиму роботи електронагрівальних приладів для забезпечення потрібного температурного режиму корпусу екструдерів; принципова схема та програмне забезпечення системи керування екструдерами для виробництва полімерних матеріалів.

Міжнародне співробітництво

Триває співробітництво в рамках договору про партнерство, співробітництво та науковий обмін між Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут”, (Україна) та Опольським університетом, (Польща) від 20.09.2011р.

Отримано грант від Європейського Союзу в рамках програми Erasmus Mundus: Title:  Trans-European Mobility Project On Education for Subtainable Development (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Belarus, Moldova, Ukraine)

Reference: 372283-EM-1-2012-1-PT-ERA MUNDUS-EMA21