Студенські успіхи

Студенти кафедри приймають активну участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, виставках.

Студентка Натягайло Я.О. (ЛА-81) зайняла призове ІІІ місце у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіада зі спеціальності Автоматизоване управління технологічними процесами – 2013. (14-17 квітня, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ)

Студент Кудь Ігор (ЛА-21) – зайняв І місце на олімпіаді з математики -2012 (Національний технічний університет України “Київських політехниічний інститут”)

Студент Корж Андрій (ЛА-21) – зайняв І місце на олімпіаді з інформаційних технологій -2012 (Національний технічний університет України “Київських політехниічний інститут”)

У 2013 році 6 студентів кафедри АХВ стали стипендіатами стипендії імені проф. Р.Я. Ладієва: Данькевич А.О. (ЛА-71м), Чегринець К.І. (ЛА-71м), Міщенко К.Ю. (гр. ЛА-71м), Натягайло Я.О. (ЛА-81), Мироненко О.М. (ЛА-81м), Оркуша Д.О. (ЛА-82).Students of ACP Department are actively involved in national contests and exhibitions.

Student Natyahaylo IA ( LA- 81) took the third place prize in the second round of the Ukrainian Student Olympiad in automated process control – 2013 . (14-17 April, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine , Kyiv )

Student Kud Igor ( LA- 21) – took the first place at the Olympiad in Mathematics -2012 (National Technical University of Ukraine ” Kiev politehnyichnyy Institute”)

Student Korzh Andrew ( LA- 21) – took the first place at the Olympiad in Information Technology -2012 (National Technical University of Ukraine ” Kiev politehnyichnyy Institute”)

In 2013, 6 students of AHV became scholars scholarship prof. RJ Ladiyeva : Dankevych AA ( LA- 71m ) Chehrynets KI ( LA- 71m ), Mishchenko KY (g LA- 71m ), Natyahaylo IA ( LA- 81), Myronenko AM ( LA- 81m ), Orkush DO ( LA- 82).Студенты кафедры принимают активное участие во всеукраинских олимпиадах, конкурсах, выставках.

Студентка Натягайло Я.А. (ЛА -81 ) заняла призовое III место во втором туре Всеукраинской студенческой олимпиада по специальности Автоматизированное управление технологическими процессами – 2013 . ( 14-17 апреля , Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины , Киев)

Студент Кудь Игорь (ЛА -21) – занял I место на олимпиаде по математике -2012 ( Национальный технический университет Украины ” Киевских политехниичний институт” )

Студент Корж Андрей (ЛА -21) – занял I место на олимпиаде по информационным технологиям -2012 ( Национальный технический университет Украины ” Киевских политехниичний институт” )

В 2013 году 6 студентов кафедры АХВ стали стипендиатами стипендии имени проф . Р.Я. Ладиева : Данькевич А.А. (ЛА – 71м ), Чегринец К.И. (ЛА – 71м ), Мищенко К.Ю. (гр. ЛА- 71м ), Натягайло Я.А. (ЛА -81 ), Мироненко А.Н. (ЛА – 81м ), Оркуша Д.А. (ЛА -82) .