Про Кафедру

E7y34OkpD-M

Кафедра «Автоматизації хімічних виробництв» (АХВ) готує фахівців з розробки, проектування та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів та комп’ютерно-інтегрованих технологічних комплексів.

За 50 років існування кафедра підготувала біля 2 тисяч спеціалістів. Ними укомплектовано багато підрозділів інститутів кібернетики та автоматики, відділів автоматизації підприємств, науково-дослідних та проектних інститутів України та колишнього Радянського Союзу.

На кафедрі АХВ пройшли навчання та стажування спеціалісти із 15 країн, в тому числі з Болгарії, Німеччини, Алжиру, Лівану, Йємену та ін.

Значним є внесок кафедри в науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи в галузі автоматизації. Викладачами та науковцями кафедри впроваджено в виробництво понад 50 розробок — від технічних засобів вимірювань до комп’ютерних систем керування технологічними процесами. В багатьох з них запропоновані вдосконалення технологічних процесів.

Багато розробок кафедри мають оригінальний характер — на рівні винаходів. Співробітниками кафедри отримано понад 400 авторських свідоцтв про винаходи.

Викладачі кафедри АХВ плідно працювали і у царині методичних розробок — ними видані 180 друкованих методичних та 38 навчальних посібників.

Кафедра була створена наказом ректора КПІ проф. Плигунова О.С. за № 434 від 2.06.1960 р. і спочатку мала назву кафедри теоретичних основ автоматики. Її першим завідувачем був професор Корнілов Юрій Георгійович.

Народився Корнілов Ю.Г. у 1907р. в с.Мирополі на Житомирщині , в 1930 р. закінчив електро-механічний факультет Ленінградського політехнічного інституту за спеціальністю інженера-електрика. В 1930-35 рр.працював асистентом кафедр теоретичної механіки, теоретичної електротехніки, вищої математики та опору матеріалів Ленінградського політехнічного інституту, одержавши фундаментальну фахову підготовку, яку успішно використовував для подальшої роботи на терені автоматики.

В 1952 р. Корнілов Ю.Г. переїжджає до Києва, де стає завідувачем відділу автоматики в Інституті газу, в 1955 р. захищає докторську дисертацію в політехнічному інституті. З 1958 р. починає працювати в КПІ старшим викладачем кафедри автоматизації металургійних процесів та печей. В 1959р стає професором, а в 1960 р. очолює новостворену кафедру теоретичних основ автоматики при хіміко-технологічному факультеті (ХТФ). Через рік кафедру перейменовують: спочатку в кафедру «Теоретичних основ автоматики та автоматизації хімічних виробництв», а потім вона стає кафедрою «Автоматизації хімічних виробництв».

В 1963р. Корнілов Ю.Г. переводиться до Краснодарського політехнічного інституту, де організує аналогічну кафедру та працює там до виходу на пенсію.
У 1963-1964 рр. обов”язки завідувача кафедри виконував доцент Ступак Михайло Данилович, наукова робота якого була пов”язана з дослідженнями електрохімічних методів визначення товщини гальванічних покриттів.

З 1964 р. по 1977 р. кафедру очолював Ладієв Ростислав Якович. Він народився у 1914 р. в м. Котовську Одеської області, в 1939 р. закінчив з відзнакою КПІ за спеціальністю інженера-механіка з процесів, апаратів та машин хімічних виробництв. Ростислав Якович брав участь у війні з Фінляндією, був поранений. З першого дня Великої Вітчизняної війни він — на фронті, захищаючи Київ, потрапляє в оточення. Після визволення Києва працює інженером-механіком, з 1946 р. працює на кафедрі машин та апаратів хімічних виробництв КПІ спочатку лаборантом, потім асистентом. В 1953 р. захищає кандидатську дисертацію, в 1957 р. переходить в Київський інститут автоматики, де очолює лабораторію автоматизації хімічних виробництв, продовжуючи за сумісництвом викладати в КПІ. Ладієв Р.Я. був співавтором книг «Машини та апарати хімічної промисловості (основи теорії та розрахунки), 1959 р., «Машини та апарати хімічної промисловості» (підручник для технікумів), 1963 р.

В 1973р. Ладієв Р.Я. захищає докторську дисертацію і в тому ж році стає професором кафедри. За час його керування кафедра зміцнюється також матеріально, поряд з сучасною на той час автоматикою з’являються перші обчислювальні машини.

За результатами своїх робіт щорічно біля 20% студентів кафедри, серед них і шукачі магістерських ступенів, а також викладачі беруть участь у наукових семінарах та конференціях. Значна частина тематики дипломних робіт спеціалістів та магістрів відповідає реальним науково-технічним проблемам автоматизації технологічних процесів різних виробництв.

Завдяки творчому співробітництву кафедри з підприємствами викладачі кафедри систематично впроваджують в навчальний процес нові розробки, оновлюється матеріальна база та навчально-методична література, створюються нові лабораторні роботи. Під керівництвом проф. Остапенка Ю.О. та Коваленка В.С. кафедра здійснила вихід на міжнародну арену, плідно співпрацює з багатьма університетами світу, зокрема, проф. Кубрак А.І., Кваско М.З., Жученко А.І., доц. Плесконос А.К., доц. Олійник Ю.К. запрошувались на викладацьку роботу до зарубіжних ВУЗів. З 1990 по 2007 рік кафедру очолював проф. Кваско Михайло Зиновійович , відомий спеціаліст по проектуванню та розрахунку систем автоматизації. За цей час значно розширилась матеріальна база, контингент студентів і викладачів зріс майже вдвічі.

З 2007 року посаду завідувача кафедри займає доктор технічних наук, професор Жученко Анатолій Іванович. Він є відомим фахівцем в області теорії автоматичного керування технологічними процесами, має свою наукову школу, його вихованці успішно працюють в Україні та за її межами.

E7y34OkpD-M

Department  ” Automation of Chemical Production ” ( AСP ) trains specialists for development, design and operating systems of automation of technological processes  and computer- integrated technology complexes .

For 50 years the Department has prepared about 2 thousand specialists. They work in  many departments of the Institute of cybernetics and automation, automation departments , research and design institutes in Ukraine and the former Soviet Union countries .

AСP department  trained and internships professionals from 15 countries, including Bulgaria, Germany, Algeria, Lebanon, Yemen and others.

The Department make a considerable contribution in research and design in the field of automation. Teachers and researchers of Department implemented more than 50 projects such as technical means of measurements and computer process control systems  in industrial process. Many of them are innovative technologies

The department was established by order of the KPI Rector Prof.. Plyhunov OS at number 434 of 02/06/1960 and originally was called the Department of the theoretical foundations of automation. Its first head was Professor Yury G. Kornilov.

Kornilov JG was born in 1907. in Myropol  the Zhytomyr region. In 1930, graduated from electro-mechanical department of the Leningrad Polytechnic Institute watch specialty  in electrical engineering. In 1930-35  he was working as Assistant of Department of Theoretical Mechanics, Theoretical Electrical Engineering, Mathematics and Superior Strength of Materials in Leningrad Polytechnic Institute and  received the fundamental professional training, which was successfully used for further work in the field of automation.

1952 YG Kornilov moved to Kyiv , where he became head of the department at the Institute of Automation of gas. In 1955 he defended his doctoral thesis at the Polytechnic Institute. Since 1958 he began working in the KPI as senior lecturer in  automation of metallurgical processes and furnaces department. In 1959 became a professor , and in 1960 headed the newly created chair of the theoretical foundations of automation in Chemical Engineering Department ( CED ). A year later, the department was renamed first in “Theoretical Foundations of automation and automation of chemical plants “, and then it becomes a department of Automation of Chemical Production.

In 1963. Kornilov JG transferred to Krasnodar Polytechnic Institute, where he organizes a similar department and working there until his retirement.
In 1963-1964 responsibilities of Head of the Department was  performed by  Stupak MD, whose scientific work was in the field of electrochemical methods for determining the thickness of the plating.

From 1964   to 1977, y . department was headed Ladіev RY . He was born in 1914 in Kotovsk Odessa region. In 1939 he  graduated with honors from the KPI for a mechanical engineer of processes , apparatus and machines for chemical production. Ladiev participated in the war with Finland, was wounded. From the first day of World War II, he – at the front , protecting Kyiv . After the Kyiv liberation he began to work   as mechanical engineer. Since 1946 he has been working at the department of machinery and apparatus for chemical production in KPI firstly as laboratory assistant, then an assistant. 1953 defends his Ph.D. thesis. In 1957, moving to Kyiv Institute of Automation , where he heads the laboratory of automation in chemical industries, while continuing teaching  in the KPI . Ladіev RJ was co-author of “Machines and apparatus of chemical industry ( basic theory and calculations ), 1959, ” Machines and Apparatuses of Chemical Industry ” (textbook for colleges ) , 1963.

With the advent of Ladіev RY  as  ACP Department Head he  organize the preparation of  PhD theses by  young scientists.  In  several years time, PhD works was successfully defended by the ‘first wave’ of teachers: Pleskonos AK, Ostapenko, JA, Bulgakov BB, Kubrak AI Krekotn Y., Oleinik JK, Kvasko MZ and Palevsky VV, which, however, was not a graduate of the department.

In 1973. Ladіev RJ finished his doctoral thesis in the same year  became a professor  of ACP department. During his management department also strengthened in material basis, beside with modern at that time automatic devices appeared   first computing machines.

As a result of their work each year about 20% of the students of the department, including master’s degree seekers and teachers participate in academic seminars and conferences. Considerable part of specialist diploma topics  and masters works was correspond to real scientific and technical problems of automation of technological processes of various industries.

Thanks to the creative collaboration  with companies teachers of Department  systematically implement into the educational process new developments, updated material basis  and created new labs. Under the guidance of prof. Ostapenko JO and Kovalenko YO Department carried out in the international arena, cooperates with many universities in the world,  prof. Kubrak AI Kvasko MZ, Zhuchenko AI Assoc. Pleskonos AK Assoc. Oleinik JK invited to teach to foreign universities. From 1990 to 2007 the department was headed by prof. Kvasko Michael Zynoviyovych known specialist in the design and calculation of automation systems. During this time, significantly expanded financial base, number of students and teachers has almost doubled.

Since 2007  position of Head of the Department occupied by  Doctor of Sciences, Professor Zhuchenko AI. He is a renowned expert in the theory of automatic process control and  has own scientific school. His students are successfully working in Ukraine and abroad.

E7y34OkpD-M

Кафедра «Автоматизации химических производств» (АХП) готовит специалистов по разработке, проектированию и эксплуатации систем автоматизации технологических процессов и компьютерно-интегрированных технологических комплексов.

За 50 лет существования кафедра подготовила около 2 тысяч специалистов. Ими укомплектованы многие подразделения институтов кибернетики и автоматики, отделов автоматизации предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов Украины и бывшего Советского Союза.

На кафедре АХП прошли обучение и стажировку специалисты из 15 стран , в том числе из Болгарии , Германии , Алжира , Ливана , Йемена и др. .

Кафедра внесла знаиельный вклад в  научно – исследовательские и проектно – конструкторские работы в области автоматизации . Преподавателями и учеными кафедры внедрены в производство более 50 разработок – от технических средств измерений к компьютерным системам управления технологическими процессами. Во многих из них предложены новаторские решения для технологических процессов .

Многие разработки кафедры имеют оригинальный характер – на уровне изобретений . Сотрудниками кафедры получено более 400 авторских свидетельств об изобретениях .

Преподаватели кафедры АХВ плодотворно работают и в области методических разработок – ими выданы 180 печатных методических и 38 учебных пособий.

Кафедра была создана приказом ректора КПИ проф. Плыгунов А.С. под № 434 от 2.06.1960 г. и первоначально называлась кафедрой теоретических основ автоматики. Ее первым заведующим был профессор Корнилов Юрий Георгиевич.

Родился Корнилов Ю.Г. в 1907г . в с.Мирополы на Житомирщине , в 1930 г. окончил электро-механический факультет Ленинградского политехнического института по специальности инженер-электрик. В 1930-35 годах работал ассистентом кафедр теоретической механики , теоретической электротехники , высшей математики и сопротивления материалов Ленинградского политехнического института , получив фундаментальную профессиональную подготовку , которую успешно использовал для дальнейшей работы в области автоматики.

В 1952 г. Корнилов Ю.Г. переезжает в Киев , где становится заведующим отделом автоматики в Институте газа , в 1955 г. защищает докторскую диссертацию в политехническом институте. С 1958 г. начинает работать в КПИ старшим преподавателем кафедры автоматизации металлургических процессов и печей. В 1959 становится профессором , а в 1960 г. возглавляет новую кафедру теоретических основ автоматики при химико-технологическом факультете ( ХТФ ) . Через год кафедру переименовывают : сначала в кафедру « Теоретических основ автоматики и автоматизации химических производств» , а затем она становится кафедрой « Автоматизации химических производств» .

В 1963г. Корнилов Ю.Г. переводится в Краснодарский политехнический институт, где организует аналогичную кафедру и работает там до выхода на пенсию.
В 1963-1964 гг обязанности  заведующего кафедрой выполнял доцент Ступак Михаил Данилович , научная работа которого была связана с исследованиями электрохимических методов определения толщины гальванических покрытий.

С 1964 г. по 1977 г. кафедру возглавлял Ладиев Ростислав Яковлевич. Он родился в 1914 г. в г. Котовске Одесской области.  В 1939 г. окончил с отличием КПИ по специальности инженера-механика  процессов , аппаратов и машин химических производств . Ростислав Яковлевич принимал участие в войне с Финляндией , был ранен. С первого дня Великой Отечественной войны он  на фронте , защищая Киев , попадает в окружение. После освобождения Киева работает инженером-механиком , с 1946 г. работает на кафедре машин и аппаратов химических производств КПИ сначала лаборантом , затем ассистентом . В 1953 защищает кандидатскую диссертацию , в 1957 г. переходит в Киевский институт автоматики , где возглавляет лабораторию автоматизации химических производств , продолжая по совместительству преподавать в КПИ. Ладиев Р.Я. был соавтором книг « Машины и аппараты химической промышленности (основы теории и расчеты) , 1959 г., « Машины и аппараты химической промышленности » ( учебник для техникумов ) , 1963.

С приходом к руководству кафедрой АХВ Ростислав Яковлевич организует подготовку кандидатских диссертаций молодыми сотрудниками кафедры. В течение нескольких лет были успешно защищены диссертации выпускниками « первой волны » : Плесконосом А.К. , Остапенком Ю.А. , Булгаковым Б.Б. , Кубраком А.И. , Крекотенем Ю.В. , Олейником Ю.К. , Кваском М.З. и Палевським В.В. , который , правда, не был выпускником кафедры.

В 1973г. Ладиев Р.Я. защищает докторскую диссертацию и в том же году становится профессором кафедры. За время его управления кафедра укрепляется также материально , рядом с современной на то время автоматикой появляются первые вычислительные машины.

По результатам своих работ ежегодно около 20% студентов кафедры , среди них и соискатели магистерских степеней , а также преподаватели участвуют в научных семинарах и конференциях . Значительная часть тематики дипломных работ специалистов и магистров соответствует реальным научно-техническим проблемам автоматизации технологических процессов различных производств.

Благодаря тесному сотрудничеству кафедры с предприятиями, преподаватели кафедры систематически внедряют в учебный процесс новые разработки , обновляется материальная база и учебно-методическая литература , создаются новые лабораторные работы. Под руководством проф . Остапенко Ю.А. и Коваленко В.С. кафедра осуществила выход на международную арену , плодотворно сотрудничает со многими университетами мира, в частности , проф. Кубрак А.И. , Кваско М.З. , Жученко А.И. , доц . Плесконос А.К. , доц . Олейник Ю.К. приглашались на преподавательскую работу в зарубежных ВУЗов. С 1990 по 2007 год кафедру возглавлял проф. Кваско Михаил Зиновьевич , известный специалист по проектированию и расчету систем автоматизации . За это время значительно расширилась материальная база , количество студентов и преподавателей вырос почти вдвое.

С 2007 года должность заведующего кафедрой занимает доктор технических наук , профессор Жученко Анатолий Иванович. Он является известным специалистом в области теории автоматического управления технологическими процессами , имеет свою научную школу , его воспитанники успешно работают в Украине и за ее пределами.