АКІТ — 2016

ІII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ

АКІТ – 2016

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 20-21 квітня 2016 року у м. Києві.

АКІТ 2016

Наведено матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, студентів і аспірантів «Автоматизація та комп’ютерно-інтегро- вані технології (АКІТ-2016)», яка відбулася в Національному технічному універ- ситеті України «Київський політехнічний інститут» 20–21 квітня 2016 року.

Висвітлено сучасні підходи та методи в автоматизації виробничих процесів, математичному моделюванні технологічних об’єктів, дослідженні та синтезі су- часних комп’ютерних систем керування. Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Ярощук Л. Д., Тюріна Є. О. Аналіз процесів адсорбції та способи керування ними
2. Кравченко І. Ю., Лукінюк М. В. Аналіз надійності можливих схем керування процесом охолодження етилену
3. Попович О. В., Ярощук Л. Д. Математичне моделювання процесу вилуговування у виробництві глинозему з бокситу методом спікання
4. Загоруй С. В., Бородін В. І. Математична модель кип’ятильника ректифікаційної колони у процесі очищення стиролу
5. Лагойда А. І., Семенцов Г. Н. Моделювання системи «відцентровий нагнітач газоперекачувального агрегату – трубопровід» як динамічного об’єкта керування
6. Попович Н. В., Ярощук Л. Д. Математичне моделювання процесу абсорбції у виробництві розведеної азотної кислоти
7. Дягілєва Н. В., Жученко О. А. Математичне моделювання процесу прожарювання антрациту в електрокальцинаторі
8. Олійник С. В., Ярощук Л. Д. Визначення інформації для нейрорегуляторів у системі керування випарником етилбензолу
9. Ковалюк Д. О., Цвіль А. А. Моделювання статичного режиму випарного реактора у процесі виробництва нітриту калію
10. Гладченко О. О., Ковалевський В. М. Моделювання об’єктів керування за допомогою LabVIEW та open-source платформи Arduino
11. Жученко О. А., Волощук М. Г. Оптимізація роботи вуглеграфітового виробництва за критерієм рентабельності
12. Степанюк М. М., Ковалюк Д. О. Аналіз САПР для автоматизації технологічних процесів
13. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Тренажер для вивчення роботи нечіткого регулятора
14. Долинюк Б. С., Жураковський Я. Ю. Параметрична схема випарника етилбензолу у процесі отримання стиролу дегідруванням етилбензолу
15. Ладієва Л. Р., Дубик Н. М. Оптимальне керування процесом ректифікації
16. Алєксєєнко С. Ю., Ковалевський В. М. Алгоритми для імітації значень технологічних параметрів процесу переробки нафтового дистиляту
17. Гутак О. В., Копистинський Л. О., Семенцов Г. Н. Адаптація математичної моделі процесу буріння нафтових і газових свердловин електробурами у реальному часі
18. Гуза К. М., Ярощук Л. Д. Задачі ідентифікації в системі очищення ацетилену
19. Борзєнкова С. В., Ладієва Л. Р. Оптимізація роботи випарника в установці деструктивної перегонки мазутів та гудронів
20. Черьопкін Є. С., Пінкас Т. В. Програмна реалізація методу послідовного опитування термопар з використанням МВА 8
21. Тугай Є. В., Лукінюк М. В. Дослідження статичного режиму холодильника у процесі синтезу хлористого вінілу гідрохлоруванням ацетилену в газовій фазі
22. Ярощук Л. Д., Леус М. М. Формування бази даних для автоматизації процесу отримання синтетичного гліцерину
23. Вишневський В. О., Бородін В. І. Параметрична схема скрубера процесу виробництва ацетилену
24. Корж А. П., Ярощук Л. Д. Підвищення надійності системи керування якісті гасу у стабілізаційній колоні
25. Саміляк М. С., Черьопкін Є. С. Узагальнена математична модель хлоратора за концентрацією цільового продукту
26. Федоренко О. Ю., Бородін В. І. Система керування у виробництвом етилового спирту прямою гідратацією етилену
27. Момотенко Д. О., Ладієва Л. Р. Алгоритм керування процесом контактної мембранної дистиляції
28. Коцюбинський В. Ю., Корінний Б. О. Система управління контекстною рекламою у соціальних мережах
29. Петриченко В. В., Цапар В. С. Параметричний аналіз колони синтезу метилового спирту як об’єкта автоматичного керування
30. Вакулов М. І., Ситніков О. В. Вимірювання температури мазуту у вихідному трубопроводі трубчастої печі
31. Ладієва Л. Р., Дубицька К. І. Математичне моделювання статичного режиму трубчастої печі у процесі платформінгу
32. Жученко А. І., Данькевич А. О. Математична модель теплового режиму екструзії
33. Черьопкін Є. С., Жученко А. І. Адаптація параметрів ПІД-регулятора відповідно до зміни режиму роботи системи
34. Кубрак А. І., Новіков А. Д. Схема автоматизації технологічного процесу ректифікації алкілату
35. Жученко О. А., Яременко С. В. Аналіз роботи одночерв’ячного екструдера як об’єкта автоматизації
36. Ладієва Л. Р., Олійник В. В. Моделювання статичного режиму в апараті псевдозрідженого шару
37. Комендант О. О., Ярощук Л. Д. Керування часом роботи реактора у виробництві мастил з контактором
38. Колпаков В. В., Удєлов Д. О. Візуалізація процесу виробництва мінеральних добрив
39. Турченко С. В., Козаневич З. Я. Регулювання температури реактора хлористого вінілу як нестаціонарного об’єкта керування
40. Жученко О. А., Цапар В. С., Гоч Я. О. Метод спрощення математичних моделей об’єктів керування з розподіленими параметрами
41. Коротинський А. П., Коржик М. В. Керування реактором у процесі виробництва мастил на основі мильних загусників
42. Денисенко О. Ю., Жураковський Я. Ю. Параметрична схема дозатора маси процесу полімеризації ізобутилену
43. Колпаков В. В., Удєлов С. О. Програмний модуль діагностування кваліфікації та тренінгу технологічного персоналу відділення сатурації виробництва амофосу
44. Бевзюк Л. Л., Жученко А. І. Спрощення моделі процесу графітації вуглецевих виробів
45. Скобеліна М. І., Ковалюк Д. О. Керування котлом-утилізатором охолодження азотної кислоти в умовах невизначеності
46. Жученко А. І., Остаповець О. Д. Вибір критерію оптимальності процесу очищення стиролу
47. Папінов В. М., Кулик Я. А. Навчальна лабораторна імітація інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом
48. Величко М. В., Ситніков О. В. Керування процесом термічного крекінгу
49. Савицький Ф. В., Козаневич З. Я. Регулювання параметрів низу колони очищення метилового спирту-сирцю
50. Колпаков В. В., Нжінжу С. Каруга. Передумови протидії формуванню новоутворень у прошарку каталізатора первинної конверсії виробництва аміаку
51. Кубрак А. І., Задворний Б. В. Керування процесом гідроочищення гасу
52. Ладієва Л. Р., Довбня С. Ю. Аналіз переваг і недоліків мембранної дистиляції
53. Матіко Г. Ф., Крих Г. Б., Ковальчук І. В. Особливості оптимізації гідродинамічних вимірювальних перетворювачів
54. Піргач М. С., Жураковський Я. Ю. Структура дискретних передавальних функцій математичної моделі папероробної машини як об’єкта керування масою 1 м2 та вологістю паперового полотна
55. Козлов П. В., Сангінова О. В. Оптимальне планування процесу розкрою полотна паперу
56. Хібеба М. Г., Жученко А. І. Використання нейронних мереж для керування процесом формування вуглецевих виробів
57. Миленький В. В., Оніщенко В. О. Моделювання алгоритму Пейджа та кумулятивних сум для виявлення дефектів
58. Фешанич Л. І., Семенцов Г. Н. Модель Multiple Input-Multiple Output газоперекачувального агрегату
59. Когутяк М. І., Ткачешак Н. В., Єфремов О. В. Імітаційна модель статики газоперекачувальних агрегатів з конверсійним газотурбінним двигуном
60. Кокол Е. А. Объектно-ориентированный анализ АСУ мощностью для повышения маневренных возможностей энергоблока с ВВЭР-1000
61. Джигирей В. О., Матіко Ф. Д. Алгоритми визначення втрат природного газу внаслідок пошкоджень газопроводів
62. Колпаков В. В., Ханов М. Б. Разработка технического задания на внедрение системы тренинга технологического персонала установок производства аммиака
63. Охтень Є. С, Ладієва Л. Р., Сташкевич П. М. Поліпшення фільтрації технічного вуглецю
64. Герасін О. С., Козлов О. В. Система автоматичного керування просторовим рухом гусеничного мобільного робота
65. Селін Ю. М., Фунтовий І. І. Тривимірне моделювання в задачах розпізнавання образів
66. Шулькевич Т. В. Використання лінгвістичного моделювання для прогнозування часових рядів різної природи
67. Лутай А. М., Клімчук О. С., Клюфінський В. Б. Автоматизація аналізу металографічних мікроструктур
68. Foshch T. Axial offset forecasting of the nuclear power unit VVER-1000 using regression data mining models
69. Кобиш О. І., Сімкін О. І. Керування нагріванням дуття на блоці доменних повітронагрівачів з послідовним режимом роботи
70. Havryliv R. I., Maystruk V. V., Sabynin O. V. Numerical modeling of the air flow field in a co-current spray dryer
71. Пожар М. С., Ситніков О. В. Автоматизація реактора у хіміко-технологічному процесі виготовлення білої сажі
72. Ходячий В. В. Створення автоматизованої бази даних для класифікації та вибору захисних покриттів деталей з можливістю подальшого її редагування
73. Шавранський М. В., Угриновський Р. М. Прийняття рішень у керуванні процесом буріння свердловин в умовах ускладнень