АКІТ — 2014

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ

АКІТ – 2014

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 16-17 квітня 2014 року у м. Києві.

АКІТ 2014

Наведені матеріали висвітлюють сучасні підходи та методи автоматизації виробничих процесів, математиному моделюванні технологічних об’єктів, дослідженні та синтезі сучасних комп’ютерних систем керування.

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Холодько І. І., Безносик Ю. О. Моделювання реактора виробництва малеїнового ангідриду окисленням бензолу

2. Копистинський Л. О., Семенцов Г. Н. Визначення оптимальних параметрів режиму буріння методом бар’єрних функцій

3. Кизима Л. В., Семенцов Г. Н. Ідентифікація координатних збурень у процесі поглиблення нафтових і газових свердловин

4. Нестеренко О. К., Безносик Ю. О. Математичне моделювання реактора киплячого шару для окиснення сірчистого газу

5. Гутак О. В. Адаптивне та робастне управління технологічними комплексами в нафтовій і газовій промисловості

6. Жолудева О. С., Безносик Ю. О. Моделювання реактора киплячого шару отримання оксиду етилену

7. Г армаш Р. В., Безносик Ю. О. Математичне моделювання процесу полімеризації вінілхлориду

8. Асланов A. М., Солодовник М. С. Аналіз сучасних алгорітмів маршрутизації комп’ютерних мереж

9. Кулинченко Г. В., Мозок Е. Н. Мониторинг состояния теплового объекта

10. Давиденко Л. І. Ідентифікація нечіткої міри за обмежень, які накладаються експертом на параметри інтеграла Шоке

11. Лагойда А. І. Синтез багатопараметричного регулятора для системи автоматичного керування газоперекачувальним агрегатом

12. Богушевський В. С., Зубова К. М. Налаштування регулятора нечіткої логіки в процесі енергозберігаючої технології в конвертері

13. Жученко А. І., Цапар В. С. Оптимальна система керування температурою у скловарній печі

14. Комендант О. О., Ярощук Л. Д. Дослідження часового узгодження роботи апаратів у виробництві мастил з контактором

15. Шабатин Д. І., Цапар В. С. Математичне моделювання хімічного реактора

16. Матіко Ф. Д., Матіко Г. Ф., Гірник Х. М. Методи визначення в’язкості газоподібних енергоносіїв для систем їх обліку

17. Кулинченко Г. В., Леонтьев П. В. Исследование полей течения низкотемпературного сепаратора природного газа

18. Танасюк А. О., Ковалевський В. М. Програмний тренажер для мікропроцесорного ПІД-регулятора співвідношення параметрів

19. Кулинич Н. С., Ярощук Л. Д. Формування бази даних початкового режиму

20.Кривопишин Т. М., Ладіева Л. Р. Перевірка стійкості системи керування реактором синтезу за теоремою Харитонова

21. Wiener М. Streszczenie badanie aktywnosci niklowego katalizatora szkieletowego poprzez uwodornienie kwasu maleinowego

22. Казак В. Н., Шевчук Д. О., Левченко М. Г, Павленко. Метод восстановления управляемости и устойчивости динамической системы в аварийной ситуации

23. Марколенко Т. Д. Оптимізація процесу спалювання палива з використанням визначених критеріїв

24. Ватуйчак А. В. Динамика гидролиза лактозы в молочной смеси с повышенным содержанием сухих веществ

25. Мироненко О. М., Ладієва Л. Р. Стохастичне керування процесом зневоднення і гранулювання мінеральних добрив у псевдозрідженому шарі

26. Мироненко Ю. М., Миленький В. В. Питання дискретизації параметрів у часі в процесі статистичних досліджень

27.Калюжний В. О., Жученко А. І. Моделювання насадкового абсорбера у процесі вироблення ацетилену з реакційних газів

28. Матвієнко О. І., Жученко А. І. Математичне моделювання печі трубчастого типу у процесі конверсії метану

29. Ratuszny Р. Mixing of Particulate Materials in Fluidized Bed

30. Цапар В. С., Жибер В. Ю. Автоматизація технологічного процесу гідроочищення нафтових олив

31. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Програмний тренажер для алгоритмів конфігурування мікропроцесорного технологічного індикатора ІТМ-11

32. Гребенюк С. В., Кубрак А. І. Визначення дискретної моделі аналогового об’єкта на базі його перехідної характеристики

33. Modzelewska D., Dothanczuk-Srodka A. Metodyka pomiarow aktywnosci radonu (rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza

34. Несвітайло Д. В., Грибков С. В. Використання методу «гусениця» для прогнозування попиту на продукцію видавничого підприємства

35. Колесник М. В., Ладієва Л. Р. Оптимізація параметрів ПІД-регулятора з використанням генетичних алгоритмів

36. Жученко О. А., Дягілєва Н. В. Автоматизація регенератора в процесі каталітичного крекінгу з прямотечійним реактором

37. Медведєв Р. Б., Мердух С. Л. Нечітке керування витратами іонітних фільтрів системи знесолення другого контуру енергоблоку АЕС

38. Ладієва Л. Р, Пушкарьов М. А. Автоматизація колони ректифікації в процесі фракційної перегонки нафти

39. Ковалюк Д. О., Скобеліна М. І. Моделювання процесу нагрівання аміаку в котлі-утилізаторі

40. Маховський Д. С., Козаневич 3. Я. Оптимальне програмне керування об’єктом із зосередженими параметрами на виробництві шин

41. Сполович Р. Ю., Кубрак А. І. Оцінювання вектора стану для системи керування з використанням спостерігача повного порядку

42. Лебедєв В. Ю., Козаневич 3. Я. Дослідження мідеплавильної печі як об’єкта керування

43. Юхимчук М. С. Гармонійна лінеаризація в системах із логічними керувальними пристроями

44. Маховський Д. С., Жураковський Я. Ю., Піргач М. С. Адаптивна цифрова система автоматичного керування об’єктом із зосередженими параметрами

45. Ковалюк Д. О., Цвіленко В. Г. Математичне моделювання процесу випарювання амофосної пульпи

46. Реут Д. Т. Застосування комп’ютерного зору для контролю ефективності очисних споруд

47. Кононова В.О., Г рибков С.В. Дослідження створення та використання експертної системи у сфері меліорації

48. Дубовіков А. Ю., Акименко Т. А. Нейромережевий підхід до керування поливом з допомогою машинного зору

49. Воєвода В. В., Древецький В. В. Автоматичний контроль реологічних характеристик в’язко-пластичних рідин

50. Складчиков В. О., Дмитрієва О. А. Екстраполяційні алгоритми паралельного моделювання складних динамічних об’єктів

51. Кутя В. М. Програмно-технічна реалізація автоматизованої ситеми контролю параметрів якості емульсій

52. Воробюк С. П. Програмно-технічні засоби системи контролю сухого залишку замісу в спиртовому виробництві

53. Ковшов Г. Н., Садовникова О. В., Лукашук А. А. Инклинометрическая система на основе феррозондового преобразователя

54. Чигур І. І., Чигур Л. Я., Шкварчук Д. Д. Нейронна мережа Кохонена в задачі автоматизованого контролю зношення алмазних доліт

55. Руденко Н. П., Левко Е. Н., Алпаев Е. В., Кобзарь А. С. Оптимизация технологии кислотного травления сталей

56. Куліш В. І. Хімічне виробництво як технологічний комплекс неперервного типу

57. Клепач М. М. Математичне та програмне забезпечення для визначення якісних показників нафтопродуктів за їх фізико-механічними параметрами

58. Бондаренко А. В. Управление структурой технических средств при генерации пара несертифицированным топливом

59. Сташкевич П. М., Лукінюк М. В., Аврамкін А. М. Визначення об’єму тіл неправильної геометричної форми та динамічних властивостей об’єктів керування

60. Іванчук В. В., Древецький В. В. Автоматизована система керування показниками якості вихідної продукції процесу брагоректифікації

61. Пастушенко В. Й., Стеценко А. М. Керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур на осушувально-зволожувальних системах з використанням пео^иііу та нейронних мереж прямого поширення

62. Ковалюк Д. О., Дзюба Є. В. Адаптивна система керування температурним режимом ацетиленового генератора

63. Ладієва Л. Р., Оніщенко В. О. Розрахунок моделі мембранної дистиляції та вибір критерію оптимальності

64. Кулинич Н. С., Ярощук Л. Д. Формування бази даних систем керування процесом екструзії

65. Кубрак А. І., Задворний Б. В. Ідентифікація об’єкта за перехідною характеристикою системи керування

66. Фощ Т. В. Сравнительный анализ существующих автоматизированный систем управления мощностью энергоблока с ВВЭР-1000

67. Ярощук Л. Д., Вілкова А. Ю. Дослідження методу прокрокової структурної ідентифікації

68. Фещенко Р. В., Ковалевський В. М. Комп’ютерний тренажер для конфігурування мікропроцесорного ПІД-регулятора у контурі керування