АКІТ — 2012

ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ, СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

АКІТ – 2012

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 19-20 квітня 2012 року у м. Києві.

АКІТ 2012

Наведені матеріали висвітлюють сучасні підходи та методи автоматизації виробничих процесів, математиному моделюванні технологічних об’єктів, дослідженні та синтезі сучасних комп’ютерних систем управління.

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Шаповал А. А., Панов Є. М., Шаповал Арт. А., Скрипка К. І. Термо-стати-випромінювачі на основі коаксіальних теплових труб для термометрії

2. Сиротенко М. О., Тимчук С. О. Пошук оптимальної схеми розміщення секціонувальних апаратів у мережі 10 кВ

3. Кваско М. 3., Піргач М. С., Шевчук Б. О. Динамічні властивості напірного ящика з повітряною подушкою як об’єкта керування рівнем маси

4. Ярощук О. В., Ковалевський В. М. Програмний інтерфейс для керування параметрами у регістрах мікропроцесорних приладів «МІКРОЛ»

5. Федоров Д. М. Інформаційна технологія розпізнавання вимірюваних об’єктів методом поелементних різниць

6. Костик І. В., Лесовой Л. В., Дулеба Т. В. Установка для моделювання вимірювання витрати середовища в умовах нестаціонарного потоку

7. Олійник М. І., Матіко Ф. Д. Виявлення витоків природного газу із ділянок газорозподільних мереж за умови зміни тиску газу

8. Кирилович В. А., Моргунов Р. С. Складові технологічної взаємодії захватних пристроїв промислових роботів з об’єктами маніпулювання в механоскладальних гнучких виробничих комірках

9. Кирилович В. А., Сазонов А. Ю. Пряма задача точності як основа програмної атестації робочих зон промислових роботів

10. Ковшов Г. Н., Садовникова О. В., Лукашук А. А. Инклинометрическая телесистема с дополнительным датчиком визирного угла

11. Мазуркевич Н. Ф., Матвійчук М. Ю., Безносик Ю. О. Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних схем з використання сучасних програм-симуляторів

12. Шкварун К. Б., Безносик Ю. А. Движение и сепарация твердой частицы в циклонном аппарате

13. Юхимчук М. С., Москвіна С. М. Метод аналізу стійкості систем автоматичного керування з логічними керувальними пристроями в системах пожежогасіння на залізничному транспорті

14. Ковалюк Д. О., Небасуй В. В. Оптимізація процесу одержання синильної кислоти в контактному апараті за методом Андрусова

15. Ладієва Л. Р, Хрустальов І. Ф. Оптимізація процесу зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі

16. Ковалюк Д. О., Гаргола I. С. Автоматизація процесу одержання циклогексанолу гідруванням фенолу

17. Шинкаренко Ю. В. Анализ дрейфа гигроскопического вещества в межфазовой области влагопреобразователя

18. Фещенко Р. В., Ковалевський В. М. Декомпозиція моделі процесу концентрування розчиненої азотної кислоти

19. Жученко О. А., Чепелюк Л. К., Олійник Ю. К. Синтез робастної системи керування температурним режимом скловарної печі

20.Матіко Г. Ф., Матіко Ф. Д. Установка для визначення коефіцієнта газопроникності ґрунтів

21. Ярощук Л. Д., Савченко О. П., Анікеєв О. О. Оптимальне керування процесами кристалоутворення у виробництві цукру

22. Бондаренко Ю. Г., Ярощук Л. Д. Створення структури імітаційної моделі процесів каталітичного крекінгу

23. Ківа І. І., Колпаков В. В. Математична модель процесу конверсії метану

24. Колпаков В. В., Ківа І. І. Алгоритм перерахунку тривалості ресурсу реакційних труб

25. Самсонов В. О., Оніщенко В. О. Логічна схема дії аварійного захисту технологічного процесу виробництва етилового спирту

26. Жученко А. І., Романенко В. О. Дослідження температурних полів скловарної печі методом математичного моделювання

27.Панасевич О. І., Самсонов В. О. Мнемосхема технологічного процесу виробництва меламіну з карбаміду й аміаку

28. Гузенко В. В., Лисиченко М. Л. Дослідження електромеханічних систем з використанням моделювання за динамічних режимів зі зміною навантаження електроприводів сільськогосподарських машин

29. Ярощук Л. Д., Раухвергер І. А. Дослідження методів прогнозування тривалості ферментації біоетанолу

30. Ліснича Т. Г., Цапар В. С., Олійник Ю. К. Математичне моделювання випарних установок

31. Жученко О. А., Шевченко С. М. Дослідження контуру керування одношнековим екструдером

32. Макаров Т. В., Ярощук Л. Д. Напрямки врахування сучасних концепцій у автоматизації цукрових виробництв

33. Жученко А. I., Гринь В. О., Анікеєв О. О. Синтез системи керування процесом конверсії метану

34. Ладієва Л. Р., Ширма А. В. Оптимальне керування хімічним реактором

35. Кулинич Н. С., Аверіна Т. В. Моделювання процесу абсорбції у виробництві оцтового ангідриду

36. Миленький В. В., Филон В. А. Автоматизація процесу електролізу води

37. Танасюк А. О., Ковалевський В. М. Моделювання процесу нагрівання ізобутилової фракції метилового спирту

38. Гурчик Г. І., Коржик М. В. Розроблення підсистеми формування оптимальної схеми пакетування керна печі Ачесона

39. Миленький В. В., Зеленський В. К. Особливості системи керування парогенератором

40. Миленький В. В., Черьопкін Є. С. Автоматизація абсорбційного процесу осушування водню

41. Драга Н. Ю., Аверіна Т. В. Дослідження адекватності моделі динамічного режиму абсорбера в реальному об’єкті

42. Черняк А. М., Аверіна Т. В. Дослідження точності моделі динамічного режиму кожухотрубних теплообмінників